MAMOGRAFİK VE SONOGRAFİK BI-RADS KATEGORİLERİ-II


III. BI-RADS DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ

KATEGORİ 0:
Mamografik değerlendirme yetersizdir. Tamamlanmamış inceleme anlamına gelir. Tarama mamografisi sonrası, ek bir mammografik teknik,dens meme yapısı nedeniyle başka bir görüntüleme yöntemi veya eski mammogramlarla karşılaştırma gerektiğinde kullanılmaktadır.


KATEGORİ 1: Negatif mamogram; Tamamen normal bulgular mevcuttur. Her iki meme simetrik olup kitle, kalsifikasyon, yapısal bozukluk yoktur.
KATEGORİ 2: Benign bulgular. Kategori l'e benzer şekilde normal bulgular vardır. Ancak bu kategoride mammografi raporunda yorumlayan kişi tarafından benign bulgular tanımlanabilir. Bu bulgular arasında kalsifiye fibrodenomlar; multipl sekretuar kalsifikasyonlar; yağ kisti, lipom, galaktosel, mikst dansitede hamartom gibi yağ içeriği olan lezyonlar; intramammarian lenf nodları; implantlar, vasküler kalsifikasyonlar veya önceki cerrahilere sekonder olduğu kesin kanıtlanmış doku distorsiyonu yer almaktadır.
Kategori 1 ve Kategori 2 değerlendirmeleri mamografik olarak malignite bulguları negatif olan durumlarda kullanılmaktadır. Aralarındaki tek fark Kategori 2 de spesifik benign bulguların tanımlanmasıdır.
Milk of calcium(kalsiyum sütü):yandaki resimde kalsiyum sütünün mamografideki görünümleri şematize edilmiştir. A,B,C deki görünümler MLO, lateral D deki ise CC grafideki görünüme karşılık gelmektedir.
Lipom: Asemptomatik, yavaş büyüyen, düzgün konturlu, mobil
kitlelerdir. Lipomlarda kalsifikasyon çok nadir izlenir
Sekretuar Kalsifikasyonlar: Ektazik duktuslar içerisinde veya çevresinde görülen kalsifikasyonlardır.
üç şekilde görülebilirler.
1. İntraluminal debris kalsifiye olup kaba solid çubuklar şeklindeki duktal çizgiler mamillona doğru uzanarak veya lokal bir alanda görülebilir.
2. Non-kalsifiye luminal merkez çevresi periduktal kalsifikasyonlar santrali radyolusen çubuklar şeklinde görülür.
3. Santrali radyolusen sferik veya globuler kalsifikasyonlar tüm memede yaygın olabilir.

KATEGORİ 3: Büyük oranda benign bulgular. Bu kategorideki bulgular %2 nin altında malignite olasılığı içeren lezyonlar olmalıdır.
*Bu gruba giren 3 özellikli bulgu vardır. Bunlar kalsifiye olmayan yuvarlak solid kitleler, fokal asimetriler ve grup yapan punktat kalsifikasyonlardır.
*Kategori 3 kararı vermeden önce diagnostik değerlendirmenin tam yapılması önerilmektedir.
*Takip süresi 6 aydır. Takip sırasında büyüyen kitlelere biyopsi yapılmalıdır. İki yıl boyunca takipte değişiklik göstermeyen lezyonlar benign olarak kabul edilebilir.
* Klinik gereklilik halinde veya hasta isterse biyopsi yapılmalıdır.
KATEGORİ 4: (Kuşkulu Bulgu- Biyopsi önerilir)
Kategori 4; Malign lezyonların karakteristik özelliklerini taşımayan, ancak malign olma olasılıkları kategori 3'den fazla olan lezyonlar için kullanılırlar.
Biyopsi önerilen lezyonların büyük bir kısmı bu kategoride yer almaktadır.
Bazı merkezlerde, kategori 4, bu grubun malignite riskinin geniş aralığı nedeniyle, malign olma olasılıklarına göre 4A, 4B, 4C olarak alt gruplara ayrılarak kullanılmaktadır.

4A: Kategori 4A düşük malignite riski olan girişim gerektiren bulgularda kullanılır. Malign patoloji sonucu gelmesi beklenmeksizin, benign biopsi veya sitoloji sonrası 6 aylık aralıklarla veya rutin takibe alınması uygundur. Bu kategoride yer alan örnekler palpabl da olabilen kısmen veya olası düzgün sınırlı, US da fibroadenom görünümünde solid kitle, komplike kist absedir.

4B: Kategori 4B, orta dereceli malignite kuşkusu olan lezyonlar için kullanılır.Lezyonlar kısmen düzgün sınırlı, kısmende kötü sınır özellikleri gösteren lezyonlardır. Bu kategorideki bulgular son değerlendirmede patoloji-radyoloji korelasyonunu gerektirmektedirler. İzlemde fibroadenom, yağ nekrozu veya papillom benign tanıları ile sonlanabilirler.
4C: Kategori 4C, kategori 5 deki gibi klasik bulgular olmamakla birlikte malignite açısından endişe uyandıran lezyonlar için kullanılır. Bu kategoride yer alan bulgulara örnekler, kötü sınırlı irregüler solid kitle veya yeni ortaya çıkmış ince pleomorfik kümeleşmiş kalsifikasyonlardır. Bu kategoride malign sonuçlar beklenmektedir.
KATEGORİ 5: ( Büyük Olasılıkla Malign Lezyon-Biyopsi ve uygun yaklaşım gerekli)
Bu kategori maligite olasılığı > %95 olan, klasik meme CA bulgularını taşıyan lezyonlar için ayrılmıştır.
Işınsal kenarlı, irregüler, yüksek dansiteli kitleler, segmental veya lineer dizilimli mikrokalsifikasyonlar veya pleomorfik kalsifikasyonların eşlik ettiği irregüler ışınsal kenarlı lezyonlar bu kategoriye giren örneklerdirç
(yeşil ok: trabeküler kalınlaşmayı göstermektedir).

Yandaki resimde belirgin sınır ve şekli olmayan hiperdens meme
dokusu içinde pleomorfik malign karekterde mikro
kalsifikasyonlar izlenmektedir. Bu hasta invaziv duktal karsinom tanısı aldı.
KATEGORİ 6 :

(Bilinen malignite- Uygun yaklaşım gerekli)

Bu kategori, cerrahi eksizyon, radyoterapi, kemoterapi veya mastektomi gibi kesin tedavi öncesi biopsi ile malign olduğu kanıtlanmış meme bulguları için eklenmiştir. Bİ-RADS Kategori 4 ve 5 den farklıdır, maligniteyi kanıtlamak için gereken girişim ile ilişkili değildir. Bu kategori biopsi öncesi bulgulara ikincil teşhis veya cerrahi eksizyon öncesi neoadjuvan kemoterapi cevabını izlemi sırasında uygun olup, malignitenin eksizyonu (lumpektomi)sonrası kullanılmamalıdır
Aynı memede farklı kategoriye giren bulgu ve lezyonlar olabilir.
Böyle olgularda tüm meme için özet BIRADS kategorisi her zaman en yüksek BIRADS kategorisi olmalıdır.


MAMOGRAFİK VE SONOGRAFİK BI-RADS KATEGORİLERİ-I
MAMOGRAFİK VE SONOGRAFİK BI-RADS KATEGORİLERİ-II
MAMOGRAFİK VE SONOGRAFİK BI-RADS KATEGORİLERİ-III
MAMOGRAFİK VE SONOGRAFİK BI-RADS KATEGORİLERİ-IV