Fibrous ve Osteofibrous Displazi-
Fibrous ve Osteofibrous Displazi

Hem monostotik fibröz displazi ve osteofibrous displazi    T1-ağırlıklı görüntülerde düşük sinyallidir.   
-

T2  agırlıklı görüntülerde  yoğunluğu ve artmış sinyal  göstermektedir.Lezyonlar kalın, düşük sinyal yoğunluklu sklerotik sınır ile sınırlanmıştır ve T2 ağırlıklı görüntülerde görülen homojen artmış sinyal yoğunluğu izlenir. 
-
-
-Femur boyun monostotik fibröz displazi için ortak bir yerdir.
Kafatası ve yüz kemikleri katılan hastaların% 10 ile% 20 görülür. . Poliostotik fibröz displazi lezyonlar benzer, ancak daha agresif bir durumdur..Genellikle femur boyun  bir patolojik kırık neden olur . IVCM sonrası periferal kontrast tutulumu gösterir.

Fibröz displazi tedavisi uzun kemik boyunca kemiği  stabilize eden  kortikal grefti veya implant tespiti içerir. Ayırıcı tanıda basit kemik kisti düşünülebilir ancak IVCM sonrası kontrast tutumaz.
KAYNAKLAR: 1.Magnetik Rezonans İmaging ortopedics and sports Medicine.David W.Stoller. volüm1.2007 2.İskelet sistemi radyolojisi. Prof.Dr. Esin Emin Üstün.2003.
Devamını Oku

SÜRRENAL (ADENAL) BEZ LEZYONLARI


-ANATOMİ:


 • Korteks ve medulladan oluşur.
 • Bezin uzunluğu 4-6 cm dir.
 • bacaaklarının kalınlığı 3-6 mm dir.
 • diafragma krusundan kalın olmamalıdır.  
 • Düzgün bir kapsülü vardır.
****Lezyonların tespitinde BT , 

karekterizasyonunda MR daha etkilidir.

----

ADRENALDE TUZAK LEZYONLAR;

**Adrenal lojda yerleşimli ektraadrenal lezyonlar.
**Çok nadir görülen patolojiler
**1 cm den küçük lezyonlar
---

İNSİDENTALOMA

**görüntülemede  insidental adrenal lezyonlar %4-6 oranında görülür.
**büyük kısmı benign olup yalnızca %0.02 lik kısmı önemlidir (karsinom, feokromositoma vb )
**%20 si subklinik seyreder
* 3cm yi geçince hormon aktif olurlar.
*Çogu adenom (%75-80)
---

ADENOM:


Yağdan zengin adenom %70
Yağdan fakir adenom %30

Tanısal algoritim:

1. C-, BT+ washout
2. kimyasal şift MR
3.PET BT
4. Biyopsi-
*adenom 5 cm nin üzerinde ve hormonaktif se cerrahi tedavi gerekir
*en az 6 ay 2 görüntüleme yöntemi ile stabil kalan
*4 yıl dan daha fazla hormon sekresyon yapmayan lezyonlar radyolojik takipten çıkarılır.
--

BT

** Rutin venöz fazda abdominal BT;  de lezyon 37HÜ nün altında ise adenomdur.
**---37 HU  nün üzerinde ise;
** gec faz BT alınır;
**10.dk.da %50 nin üzerinde yıkanma adenom için tanısal (duyarlılık %96, özgüllük%100).
**10.dk.da %50 nin altında yıkanma atipik  adenom veya metastaz olabilir.
**geç kontrastlı görüntülerde dansite değerinin 30  HU nün altınd olması adenom tanısı koydurur. Ancak adenomların cogunda bu dönemde dansite değeri 30 un üzerindedir ve budurmda kontrast yıkanma oranları kullanılır.


15. dk BT de;
Absolüt yıklanma oranı (APW): 100x(VF-GF)/(VF-NK): Adenom: %60 ve üzeri yıkanma varsa

Rölatif yıklanma oranı (RPW): 100x(VF-GF)/(VF):Adenom: %40 ve üzeri yıkanma varsa

VF:venöz faz dansite
GF:geç faz dansite
NK:prekontrast dansite
APW de  %60 ve RPW %40 dan az yıkanma oranı varsa hemen daima maling.

****Dansite ölçümünü solid alanlardan yapılır. kistik ve kalsifikasyon içeren alanlardan uzak durulur.

-
---

-SÜRRENAL MR  PROTOKOL:


Standart T1 ve T2
Ölçülmüş T2 değeri (T2 parlaklığının derecesi)
*kontrastlı mr kitlelerin kontrastlanma paternleri hakkında bilgi verir.
Kimyasal şift görüntüleme
*Yağ baskılamalı  T2 ağırlıklı görüntülerde normal adrenal çevresindeki yağ planlarına göre çok , parlak görülür.
*Metastas ve karsinom T2 de yüksek sinyalliidir.
*adenom ve metastazlarda T1 sinyai benzerdir.hücresel yağ gösterimi adenomu metastazdan ayırır.
*küçük FOV
*TE :4.4 ve 2.2
*lipid varlığı (örneğin in faz, out  faz  ve yağ baskılama gibi) T1 ri  yüksek sinyalli lezyonlar ( subakut kanama ve yağ içeren adrenal kitleler)  ayırt edilir.
*dış faz görüntülerde su ve yağ içeren dokularda sinyal kaybı izlenir.
*sinyal kaybı yağ miktarı ile doğru orantılıdır.
**Adenomlarda dış fazda sinyal kaybı ve bellirgin hipointens görünüm izlenirken metastaz gibi intrasellüler yağ içermeyen adrenal kitlelerde dış fazda sinyal

kaybı görülmez.

hızlı GRE nefes tutmalı T1A. Yağ baskılı T2A.

* T1-weighted gradient echo sequences in and out of phase in the axial and coronal planes, slice thickness of 3 to 5 mm;
*T2-weighted TSE sequences with lipid saturation in the axial plane, slice thickness of 3 to 5 mm;
*T2-weighted HASTE sequences of the coronal plane, slice thickness of 5 mm.
*The use of intravenous contrast agents  (to differentiate solid lesions from hemorrhages),  ve  pheochromocytoma da sınırlı tutulmalıdır.  axial imaglar

standarttır. koronal ve sagital görüntüler büyük adrenal kitlelerin anatomik ilişkileri göstermek için yararlı olabilir .

kimyasal şift görüntüleme ile adrenal kitlelerde sinyal kaybı dalak referans alınarak matematiksel olarak formüle edilmiştir.

*Sinyal intensite (Sİ) baskılama yüzdesi : [(lezyon Sİ/dalak Sİ)dış faz]/ [(lezyon Sİ/dalak Sİ) iç faz]-1x100; -28 veya daha düşük


*Sİ indeksi =[(lezyon Sİ iç faz-lezyon Sİ dış faz)/(lezyon Sİ iç faz)]x100: 30 veya üzeri

*Sİ oranı= [(lezyon Sİ/dalak Sİ)dış faz]/ [(lezyon Sİ/dalak Sİ) iç faz] x100: 0.7 veya daha düşük değerler baz alındığında her 3 formüldede adenomlar için

özgüllük %100 dür.-
** Tüm adrenal bez lezyonlarının %51 rini oluşturur.
*Dış faz görüntülerde su ve yağ içeren dokularda sinyal kaybı izlenir.
*Sinyal kaybı yağ miktarı ile doğru orantılıdır.
*Adenomlarda dış fazda sinyal kaybı ve bellirgin hipointens görünüm izlenirken metastaz gibi intrasellüler yağ içermeyen adrenal kitlelerde dış fazda sinyal kaybı 

görülmez.
---

-MYELOLİPOMLAR:


 • *Dansitesi tipik olarak -30 ile -100 HU
 • *Punktat kalsifikasyon alanları içerebilir. -
----

-ADRENOKORTİKAL KARSİNOMLAR:


 • *Genellikle büyük (4-20 cm), yoğun, soliter, unilateral, heterojen, düzensiz konturlu kitleler olup invazyon gösterebilir.
 • *dansitesi; kontrastsız BT de 10 HU nün üzerinde , geç fazlarda 40 HU nün üzerindedir. 
 • *%50-80 ni fonksiyonel (cushing sendromu, hiperaldesteronism, virilism, feminisim)
 • *Kötü prognoz-
----

-FEOKROMASİTOMA 


 • *Genellikle 3 cm den büyük, soliter, unilateral,oval veya yuvarlak,
 • *sınırları düzenli heterojen kistik yapıdadır.
 • *kontrastsız (C -) BT de 20 HU den fazla , kas dokusu ile eş değerde
 • *BT sensitivitesi %93-100
 • kalsifikasyon görülebilir.
 • *T2A da KC  re göre hiperintens
 • *dış fazda sinyal kaybı göstermez.-
 • *hipertansiyon, flashing, bas ağrısı
 • *%10 bilateral, %10 ektraadrenal (paraganglioma)
 • %10 ektraadrenal (paraganglioma)
 • --pre ve paravertebral sempatik zincir
 • --Abdomen %98
 • --paravertebral posterior mediasten %1
 • *inhomojen, santral nekroz
 • *MEN tip 2A 2B
 • *Von hippel lindau hastalığı
 • *sturge-weber sendromu
----
-

ADRENAL TÜBERKÜLOZ:

**Akut dönemde bt de bez konturları korunur ancak ılımlı boyut artışı vardır.
**kronik dönemde bezde atrofi ve kalsifikasyonlar izlenir.
-
----

-KİSTLER:

*Endotelyal,psoudokist, epitelyal, parazitik
*Genellikle aseptomtik
*nadiren cushing sendromu, virilizasyona neden olur.
*C-; BT de uniloküler ve multiloküler
*iyi sınırlı
*homojen ince duvarlı su dansitesinde (0-21HU)
*C --
----

-ADRENAL HEMATOMLAR: 

*C- BT de : akut ve subakut dönemde yüksek dansitede (50-90 HU) hiperdens
*Boyut ve dansitesi zamanla azalır.
*tümöral kanamadan c- maması nedeniyle ayrılır.
* 1 yıldan sonra kalsifikasyon gelişebilir.-
----

-METASTAZLAR:

*Tüm adrenal bez lezyonlarının %31 rini oluşturur.
*Bilateral,
*dansitesi yüksek
*T2A da KC  re göre hiperintens
*dış fazda sinyal kaybı göstermez.-
----

-KOLLİZYON TÜMÖR:

*Adenom ile beraber adrenal dışı lezyon varlığı-
----
-


MAKRONODÜLER HİPERPLAZİ:

*Diffüz ya da nodüler tarzda kalınlaşma
*adrenal bezde kortikal otonom hiperfonksiyon
*Baskılanamayan hiperkortizolism
*erkek baskın
*ort yas 50-
KAYNAKLAR:
1.Dr. Elif Adanır.ADRENAL KITLE LEZYONLARININ BENIGN-MALIGN AYRIMINDA HELIKAL KONTRASTLI BT INCELEMELERININ ROLÜ.Süleyman Demirel Üniversitesi Tip Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dali, ISPARTA-2003.
2.23.ulusal radyoloji Kongresi.Bilgisayarlı tomografi.2002. 3.MRD video sunuları 2013, 2014
4.Lee Computed Body Tomography with MRI Correlation.
Devamını Oku

MATUR KİSTİK TERATOM (Dermoid csyt)
MATUR KİSTİK TERATOM (Dermoid csyt)

Over teratomlarının %95 'i değişen miktarlarda matur mezodermal, endodermal ve ektodermal

dokular içeren bening matur kistik teratomlardır (dermoid kist).

Ortalama görülme yaşı 30 dur. Benign kistik teratom genellikle çocuk doğurma çağındaki genç kadınlarda görülür.

Ortalama tümör boyutu 6 cm dir.

Sıklıkla asemptomatiktir. Daha az sıklıkla karın ağrısı örülebilir.
büyük kitlelerde torsiyon görülebilir.

Malign dejenerasyon nadirdir ve dermoid kistlerin %1 den azında görülür.tipik olarak daha yaşlı  kadınlarda görülür.

matur kistik teratom anısının konmasında esas nokta lezyonların yaklaşık 95 de olan tümör içi lipit ya da yağ varlığının gösterilmesidir. Yağ-sıvı, yağ-yağ seviyelenmesi görülür.  


MR:

Yağ baskılı ve yağ baskısız T1A:alınarak dermoid kistlerin içindejki yağ gösterilebilir. Ayrıca bu
sekansta T1A da hiperintens olan hemorojik over kistleri ve endometriozis gibi lezyonlardan ayırımı
 yapılabilir.

Ayrıca frekans şifreleme yönunde kiyasal şift  artefaktı belirlenmesi yağ -su arayuzu varlığını
gösterir.

STIR sekansı düşük sistemlerde kullabilir ancak T1 rı kısa dokular (hemoroji) STIR görüntülerde
hipointens olacağından tek başına kullanılmamalıdır.-

Bazı dermoid kistler standar t yağ baskılama sekansı ile gösterilebilecek kadar yağ içer mediğinden  bu lezyonlarda yağın göstteilebilmesi için kimyasal şift imaging yapılmalıdır (in faz , out faz). 
KAYNAKLAR: 1.Body MRI. Evan S.Siegelman.2008.
Devamını Oku

KEMİK İNFARKTININ MR BULGULARI-------

KEMİK İNFARKTININ MR BULGULARI


Kemik infarktları hemen daima  metafizyel yerleşimli olup aynı zamanda epifiz ve diafize de yerleşir. bir kemikte çoklu tutulum varsa steroid tedavisi, sistemik lupus gibi hastalıklar düşünülebilir.

Kemik Enfarktüsün MR görünümü tipiktir. Reaktif  kemik zonu olan T1A da serpinginöz düşük sinyal yoğunluğu ve yüksek sinyal yoğunluğu sarı veya yağlı kemik  iliği merkezi bileşeni ile karakteristiktir.

  

--------
T2 ağırlıklı görüntülerde reaktid kemik zonu hiperintenstir.

Kemik infarktları ayrıca IV Gadolinium  ile hafif kontrast alanları gösterebilir.

Kemik enfarkları klsifiye olduğunda,  T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde düşük sinyal yoğunluğu göstermektedir.   Infarkt arayüzünde iyileşme bulgusu olan fibroblastik reaktif doku ağır T2 ağırlıklı, FS PD- FSE ve STIR da  hiperintenstir. 

--
Subkondral yüzeye bitişik veya  epifiz  infarktları subkondral plakanın zatıflamasına mikro-kırıklara ve  eklem yüzeyi çöküşüne neden olabilir.

Kemik infarktlar MR görüntülerinde enkondrom ayırt edilebilir. T1A da siyah  bir serpinginöz sınır  T2A da hiperintens olması ve yağlı  merkezi bir bölgesi ile enkondromdan ayrılır. 
KAYNAKLAR: 1.Magnetik Rezonans İmaging ortopedics and sports Medicine.David W.Stoller. volüm1.2007 2.İskelet sistemi radyolojisi. Prof.Dr. Esin Emin Üstün.2003.
Devamını Oku

SNOVYAL OSTEOKONDROMATOZİS
SNOVYAL OSTEOKONDROMATOZİS


Snovyal kandromatasis, sinovyal eklemleri, tendon kılıflarını ve bursaları etkileyen idyapatik bir olaydır. Ekleme ait snovyal membranın intimal tabakasında multipI kıkırdak odaklar ve metaplazi formasyanu ile karakterizedir.

Sinovyal osteokondromatosis terimi ise kıkırdak lezyonun ossifiye olduğu durumlarda kullanılır.
Primer sinovyal kondromatosis nadir görülen bir monoartiküler sinovyal proliferatif bir hastalık olup, en fazla diz tutulumu görülür.
Daha çok yaşlılarda gözlenen sekonder sinovyal kandromatosis ise oldukça yaygın olup tanı, eklem kıkırdağının, eklem yüzlerinden dökülmesi ve sinovyumda yerleşerek büyümesini sürdürmesi ile konulur. 
Erkeklerde kadınlara göre iki katı fazla görülen bu durum çok sıklıkla 3-5, dekadlarda görülür.
 Sıklık sı­ rasına göre tutulan bölgeler; diz, dirsek, ayak bileği, kalça ve omuz eklemleridir
 Bunlar birkaç milimetre­ den birkaç santimetreye kadar değişen ölçülerde olup, herbir lezyonda değişen derecelerde mineralizasyon izlenmektedir. Bazı nodüller su dansitesinde olabilirler. Bu nodüller eklem içinde veya eklem civarında yumuşak doku kitlesi olarak izlenirler.
 Geç safhada birçok serbest cisim bulunur ve sekonder osteaartrilis yaygındır.
KAYNAKLAR: 1.Diz ekleminde sinovyal osteokondromatozis (İki olgu sunumu).Orhan Karsan(1), H. Hakan Yanar(l), Bülent Alparslan(3).Acta Orthop Traumatal Turc 31: 265-268, 1997 . 2. David W. Stoller. MRI Orthopaedics and sports medicine.
Devamını Oku

KONJENİTAL BLOK VERTEBRA-

KONJENİTAL BLOK VERTEBRA


Konjenital blok vertebrada yükseklik akkiz blok vertebradan daha fazladır.

ara yerde rudimenter disk aralığı bulunur. ve önde vertebral konveksite barizdir.Resimde c3-c4 'ün füzyonu na bağlı özellikler izlenmektedir. Önde konveksite artmış ve rudimenter disk aralığı (yeşil ok)  dikkati çekiyor.
KAYNAKLAR: 1- İskelet sistemi radyolojisi. prof .Dr. Esin Emin Üstün
Devamını Oku

Dyke-Davidoff-Masson sendromu (DDMS)
Dyke-Davidoff-Masson sendromu (DDMS)


Genellikle fetal veya erken çocukluk döneminde gelişmekte olan beyin hasarının ölçününe bağlı olarak gelişen  bir serebral hemisfer (hemiatrophy) atrofi veya hipoplazisi anlamına gelir.

klinik durum beyin hasarının tututlumuna bağlı değişkendir.sıklıkla  tekrarlayan nöbetler, fasiyal asimetri, kontralateral hemipleji, mental retardasyon veya öğrenme güçlüğü, konuşma ve dil bozuklukları görülür. Şizofreni gibi duyu kaybı ve psikiyatrik belirtileri nadiren rapor edilmiştir (Resim A, B).
Tipik radyolojik özellikleri:


 • Kafatasının kalınlaşması  ve sinüslerin ipsilateral telafisi ile hipertrofisi,  
 • serebral hemiatrophy bulunmaktadır. 
 • Girus ve sulkuslarda atrofi, 
 • dilate ipsilateral lateral ventrikül izlenir. Sendromu ergen ve erişkinlerde tespit ediir.Ancak, aynı zamanda çocuklarda görülebilir

KAYNAKLAR: 1. Sharma S, Goyal l, Negi A, Sood RG, Jhobta A, Surya M. Dyke-Davidoff-Masson Syndrome. Ind J Radiol Imag. 2006;16:165–6. 2. Ono K, Komai K, Ikeda T. Dyke-Davidoff-Masson Syndrome manifested by seizure in late childhood: A case report. J Clin Neurosci. 2003;10:367–71.
Devamını Oku

DİZ ARTİKÜLER KARTİLAJININ DEĞERLENDİRLMESİNDE T2 MAPPİNG (HARİTALAMA) YÖNTEMİ
DİZ KIKIRDAK YAPILARININ  DEĞERLENDİRLMESİNDE T2 MAPPİNG (HARİTALAMA)

Manyetik rezonans ( MR ) görüntüleme dizin  travmatik veya dejeneratif kıkırdak lezyonlarının değerlendirilmesinde en önemli görüntüleme yöntemidir . Bu tür lezyonların tespiti ve cerrahi etkilerinin izlenmesi için güçlü bir non-invaziv bir araçtır . Bu amaçlar için kullanılan özel MR görüntüleme teknikleri morphologic veya kompozisyon değerlendirme için kullanışlılığını göre iki geniş kategoriye ayrılabilir . Diz kıkırdak , standart spin-eko ( SE ) ve gradyan eko ( GRE ) dizileri , hızlı SE dizileri ve üç boyutlu SE ve GRE dizilerinin yapısını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu teknikler diz eklem kıkırdağı içinde morphologic  kusurlarını  tespit için kullanılır (Yandaki tablo).
  


Diz kıkırdak matris kolajen ağı ve proteoglikan içeriğini değerlendirmek , gadolinyum - gelişmiş kıkırdak MR görüntüleme ( veya gecikmiş kontrastlı MRG ) , T1R görüntüleme , sodyum görüntüleme ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme , T2 haritalama , gibi kompozisyon değerlendirme teknikleri mevcuttur (Yukarıdaki tablo) . Bu teknikler kıkırdak değişikliklerin karakterize etmek için kullanılabilir.Resim 1: A: normal patellar kartilaj;kollojen konsantrasyonu ve su miktarının homojendağılımı izlenmektedir.Bu görünüm farklı t2 değerlerinde renk olarak kodlanmıştır. B: osteoartritli hastaya ait pateller kartilaj:su ve kollojen konsantrasyonunun heterojen dağılımı azalmış kollojen , artmış sıvı birikimi (artmış t2 değri) ve kondral defekt (kırmızı ok) izlenmektedir. 
Resim 2: A: PD sagital kesit diz MR tetkiki. B; t2 mapping görüntüsü: t2 değreinin heterojen dağılımı gösteren farklı homojen olmayan renk dağılımı izlenmektedir. kartilajın infrior-anterior kesimlerinde t2 değerinde artmayı temsil eden ve erken dejenerayon alnı ile uyumlu kırmızı renk kodlaması izlenmektedir.
Bu yazıda T2 mapping yöntemi anlatılacaktır.
T2 mapping, Hiyalin eklem kıkırdağında  su molekülleri arasında ve su molekülleri ile  çevresindeki makromoleküller arasındaki etkileşimleri yansıtan ve kıkırdak matris değişikliklere son derece duyarlıdır. Böylece, T2 ,mapping hidrasyon değişiklikleri  neredeyse  kollajen konsantrasyonu ile eşdeğerdir.
Normal kartilajda  regional ve  zonal farklılıklar kollojen matrikste çeşitli T2 değerlerinde görülür. t2 nın kartilajdaki uzaysal dağılımının ölçümü kartilaj hasarı ile doğru orantılı olan suyun artmış ve azalmış alanlarını gösterir (Resim 1).

Routine MR imaging cartilage T2 değiişikliklerini subjective gösterirken  quantitative T2 mapping renkli yada grisklala haritasıya objektif data sağlar .T2 haritalama kartilajdaki  erken evre dejenerasyon alanlarını  (kollajen matriksin erken bozulması) saptamada kullanışlıdır ki t2 ağırlıklı incelemeye göre  normal kartilajdan daha yüksektir (Resim 1,2).


T2 nin artması sıklıkla en sık  cartilage hasarına eşlik eder. fiziksel aktivite de t2 değerinin üzerine etkisi vardır (Resim1-2).

T2 maps kartilaj tamirinin takibinde de kullanışlıdır.
T2 haritalama, çoğu klinik MR görüntüleme sistemlerinde nispeten kolay uygulanabilir, T2 mapping ve kantitatif T2 olarak kullanılabilir.
tipik olarak multieko SE tekniği kullanılmaktadır. sinyal seviyeleri, bir veya daha fazla decaying exponentials olarak monte edilmiştir.birden fazla T2 değerinin örnekleme alanında olup olmadınğının tespitine bağlıdır( farlı TE değerleri kullanark , örneğin 16.5, 33, 49.5, 66, 82.5 milliseconds). color map  t2 relaksasyon zamanlarını göstririr.

Normal cartilage da T2 yaklaşık  35 -70 ms (1.5T MRI) ve 30-70 ms (3T MRI) dizde
,ve  30-40ms ( 3T MRI) kalçada hesaplanan değerlerdir.

Anormal T2 artışı yaşlı  population ve   osteoarthritli hastalarda görülür. 
KAYNAKLAR: 
1-Articular Cartilage in the Knee: Current MR Imaging Techniques and Applications in Clinical Practice and .Research.Michel D. Crema and et al. RadioGraphics 2011; 31:37–62 
2- Quantitative T2 Mapping of Knee Cartilage: Differentiation of Healthy Control Cartilage and Cartilage Repair Tissue in the Knee with Unloading— Initial Results. Tallal C. Mamisch , MD Radiology: Volume 254: Number 3—March 2010.
 3- Felson DT. Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2006;354(8):841–848. 
 4- Gold GE, Chen CA, Koo S, Hargreaves BA, Bangerter NK. Recent advances in MRI of articu- lar cartilage. AJR Am J Roentgenol 2009;193(3): 628–638. 
 5- Gold GE, McCauley TR, Gray ML, Disler DG. What’s new in cartilage? RadioGraphics 2003;23(5): 1227–1242. 1.
Devamını Oku

TÜM AŞAMALARI İLE KARDİAK MR TEKNİĞİ_1_KALBİN POZİSYONLARINI ELDE ETME
TÜM AŞAMALARI İLE  KARDİAK MR TEKNİĞİ_1_KALBİN POZİSYONLARINI ELDE ETME


Faz dizilimli koil kullanılır.

KARDİAK MR 'IN ÇEKİM AŞAMALARI aşamaları:

 • Lokalizer imajlar
 • Morfoloji
 • Fonksiyon
 • Dinamik
 • TİSSUE CHARECTERİSATİON (perfüzyon)
 • Flow (akım)
 • Anjiografi   
    Localizer sekanları
       Santralizasyon plotları
1.LOCALİZER:  NORMAL PLOT GÖRÜNTÜ:standart aksiyel , koronal, sagital düzlemde.TRUFİ _LOC_MULTİ _İPAT sekansı ile plotlar alınır.
REGİON:KALP:
PROGRAM: -EZAM:Localizer
-BEAT_ TRUFİSP İPAT
TRUFİ _LOC_MULTİ _İPAT
TRUFİ_2 CHEMBER_İPAT
TRUFİ_4 CHEMBER_İPAT
TRUFİ_SHORT AXİS_İPAT


Doğru sanralizasyon için santralizasyon (TRUFİ _LOC_MULTİ _İPAT@c) plotu alınır (kalbi 3 plandada ortalayan).Localizer çizgileri geldiğinde  "fizyo" dan set edilir(kalp atımına göre EKG gating yapabilmesi için). Yukarıdaki sekanların hepsinde nefes tutturulur (adam kafası resminin olduğu sekanlarda). Nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur (Ekspiryum sonunda). Merkezleme plotu alınır (resim).
Sonra kendine özel olan localizer pozisyonları ayarlanır.  


A. 2 chember (2 oda, sol ventrikül uzun aks,vertikal uzun aks): Alttaki resim


Düz  aksiyel görüntü üzerinden sol ventrikül ve sol atriumu aynı anda görecek  ve septuma parelel olacak şekilde localizer çizgisi (üsteki resim) konduktan sonra her defasında 'perpendiküler'yani cihazın tam dik kesmesi için yapılır."physio"dan  set edilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.Sol ventrikül 2 oda görüntüsü:

 • Sol ventrikül (LV)
 • Sol atrium (LA)
 • Mitral kapak (MK)
 • Anterior ve
 • İnferior duvarlar görüntülenir.

B. 4-chember: Horizontal uzun aks :Alttaki resim.


İki chember (oda) görüntüsü üzerinden 4-chember görüntü alınması için loc çizgisi 2 odadı dik kesecek şekilde  yerleştirilir ( yandaki  resim) Sağ tıklanıp perperdiküler yapılır. "physio"dan  set edilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve gönderilir.
4-chember (oda, yalancı 4 oda): Horizontal uzun aks

 • Sağ ventrikül serbest duvar
 • İnterventriküler septum (IVS)
 • Lateral duvar
 • Mitral kapak (MK)
 • Triküspit kapak (TK) görüntülenir.


Gerçek 4 oda:

kısa aks görüntülerden kalbin akut açısı ve papiller kas arasından gececek şekilde localizer çizgisi ayarlandığında elde edilir.
-

C. Short axis (kısa aks,stack):Alttaki resim.


4_chember (oda) görüntüsü üzerinden sağ ve sol ventrkülü boydan boya kesecek şekilde loc çizgisi ayarlanır ( yandaki  resim). Çekimin en önemli sekansıdır (ventriküler fonksiyon  hesaplama, ejeksiyon fraksiyonu vs). Orta septaya dikey olacak şekilde tüm ventrikülleri kesecek şekilde  ayarlanır (apeksten basise kadar).  Sağ tıklanıp perperdiküler yapılır "physio"dan set edilir.  Nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.LV dairesel şekilde RV onu çevreleyen ay şeklinde görülür. Bu kesitlerde MK ve TK görülebilir.Short axis (kısa aks):

 • Kalbin tüm segmentleri
 • Global ve bölgesel fonksiyonlar
 • Morfoloji görüntülenir.

D. 3_ chember (3 oda) (sol ventrikül çıkış yolu uzun aksı"LVOF", aortik outflow,LV inflow):  Alttaki resim.


short axis üzerinden sol ventrikülün bittiği aortanın çıktığı düzeye gelinir ve ikisine paralel olacak şekilde (yandaki resim) Loc çizgisi yerleştirilir. açılar bazen tutmayabilir eğer tutmazsa tekrar tekrar loc denenir. Eğer doğru açı yakalandıysa eğer 4 oda da ve 2 odadda tam ortadan kesiyorsa doğru açı yakalanmış demektir.  Sağ tıklanıp perperdiküler yapılır "physio"dan set edilir.  Nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.3_ chember (3 oda) (sol ventrikül çıkış yolu uzun aksı"LVOF", aortik outflow):

 • LV
 • LA
 • LVOT
 • AK (aort kapağı)
 • MK görüntülenir.E. Sağ ventrikül 2 oda:


Düz  aksiyel görüntü üzerinden sağ ventrikül ve sağ atriumu aynı anda görecek  ve septuma parelel olacak şekilde (yandaki resim) localizer çizgisi konduktan sonra her defasında 'perpendiküler'yani cihazın tam dik kesmesi için yapılır. "physio"dan set edilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.
Sağ ventrikül 2 oda (RV inflow):
Sağ ventrikül duvarı
TK

RA (sağ atrium) görüntülenir.


-

F. Sağ ventrikük outflow (RVOT):

Aksiyel planda klavuz görüntüler üzerinden pulmoner arterin görüldüğü yer belirlenir.pulmoner kapak düzlemini ve pulmoner arteri ikiye bölen düzlem planlandığında elde olunur.

G. Mitral ve triküspit kapak:


görüntülemek istediğimiz kapağa parelel olacak şekilde 4 oda ve 2 oda görüntülerden ilgili kapak seviyelerinden gececek şekilde localizer çizgisi konduktan sonra her defasında 'perpendiküler'yani cihazın tam dik kesmesi için yapılır. "physio"dan set edilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.H. Aort kapağı: 


Görüntülemek istediğimiz kapağa parelel olacak şekilde 3 oda görüntülerden ilgili kapak seviyelerinden gececek şekilde localizer çizgisi konduktan sonra her defasında 'perpendiküler'yani cihazın tam dik kesmesi için yapılır. "physio"dan set edilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans gönderilir.koronal LVOT:

rutinde çok uygulanmaz.


KAYNAKLAR: 1. 16 VE 17. MRD sunumları 2. Diagnostic İmagigng. cardiovascular 3. www.radiologyassistant.nl Mahrholdt H, Wagner A, Judd RM, Sechtem U, Kim RJ. Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment of non-ischaemic cardiomyopathies. Eur Heart J 2005; 26:1461-1474 4. Delayed Enhancement MR Imaging: Utility in Myocardial Assessment Vogel-Claussen J, Rochitte CE, Wu KC, Kamel IR, Foo TK, Lima JA, Bluemke DA. et al Radiographics 2006; 26:795-810
Devamını Oku

TÜM AŞAMALARI İLE KARDİAK MR TEKNİĞİ_2_HAZIRLIK AŞAMASINDA
TÜM AŞAMALARI İLE KARDİAK MR TEKNİĞİ_2_HAZIRLIK AŞAMASINDA


 • 1-Lokalizer imajlar
 • 2-Fonksiyon
 • 3-Morfoloji
 • 4-Dinamik
 • 5-TİSSUE CHARECTERİSATİON (perfüzyon)
 • 6-Flow (akım)
 • 7-Anjiografi  


2. FUNCTİON (FONKSİYON):


 Cine görüntüleme:

*Yüksek zamansal rezolusyon
*Yüksek kontrast rezolüsyon

1. Klasik ventriküler hesaplama
2. 4D ventriküler hesaplama
3. Segmental duvar hareketlerinin değerlendirilmesi
Normokinetik:en az %50 kalınlık farkının              oluşması beklenir.
Hipokinetik: %50 kalınlık farkından az.
Akinetik:anlamlı hareket yoktur.
Diskinetik:ters hareket varsa
4. Kardiak fonksiyon
5. Valvüler fonksiyon
6.Semikantitatif değerlendirme:

 • kabaca bilgi verir.
 • 4 oda sine görüntüler kullanılır. 
 • normal değerler:
  • LV ED çap 56 mm den az.
  • RV ED  "   LVED ' den küçük
  • ED LV duvar kalınlığı 11 mm den az
  • ED RV duvar kalınlığı 5 mm den az.
  • RA ES çap: 40 mm den az 
  • LA ES çap: 40 mm den az resim........
NORMAL KARDİAK ÖLÇÜMLER:
Sol ventrikül end diastolik volüm  (EDV)
·         Erkeklerde ortalama 114 .9 ml  (üst limit 169 mililitre)
·         Kadınlarda 84  mililitre (üst limit  116 mililitre)

Sol ventrikül end sistolik volüm (ESV)
·         Erkeklerde 36. 3 mililitre (üst sınır 65 mililitre)
·         Kadınlarda 25 mililitre (üst sınır kırık nokta 9 mililitre)

Ejeksiyon fraksiyonu  ( strok völüm)=(EDV-ESV/EDV )=%  55- 75

Kardiak autput (her 1 dakikada enjekte edilen kan  völümü)  istirahatte 4 -8 litre/ dakika

Strok volüm ( her bir  kardiyak siklusta ejekte edilen kan volümü)= 60 -100 mililitre/atım

Kardiak  indeks =2.5- 4/L/dakika/m2

Sol ventrikül miyokardiyal kalınlık sadece end diastolde ölçülür.  normal  değeri 12 milimetreden az bazal  septum  hafif kalın olabilir.

Sol ventrikül kütlesi=  
·         Erkeklerde 155 g üst limit  201 gram
·         Kadınlarda 103 g üst limit 134 gram

Miyokardial tagging:

 • *ventrikül fonksiyonu ve duvar hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılır. 
 • lineer ya da ızgara şeklinde saturasyon bantları 
 • R dalgasından sonra kullanılan pre puls ile nulling
 • sine görüntüye süperimpoze gridlerin hareketi
 • kontrakte olmayan miyokardda gridlerde deformasyon azalır veya olmaz.GE SEKANSLAR;

1-BEAT_CİNE_tru FİSP (kan beyaz görülür):

 • b-SSFP sekans ailesindendir (diğerleri: b-FFE, FIESTA)
 • T2/T1A ağırlıklı sekans
 • Sıvı , yağ , vasküler yapılar parlak görülür. 
 • kan -miyokard kontrstı iyidir. 
 • tek nefes tutma süresinde bir cine set elde edilir. 
 • kısa TR, yüksek FA, SAR (3 tesla cihazlarda önemli kısıtlama sebebi), CNR yüksek
 • spoiled _GRE sekansı: T1 ağırlıklı sekanstır. örnek perikardial efüzyon siyah görülürken kalpteki kan hiperintens görülür çünkü tof benzeri etkiden dolayı. bu sekans genellikle kullanılmaz.

2-BEAT_CİNE _FLASH
3-BEAT _tagging
4-BEAT_stress

***retrospektif gating sekanslarına örnek:
cine_tf2d13_retro_iPAT
cine_tf2d18_retro_iPAT_arriyth
VENTRİCULAR VOLUME
cine_tf2d16_retro_iPAT_sI_inVF
Ventiküler volüm hesaplama:

 Fonsiyon çalışılıyorsa örneğin  kardiak volüm hesap edilecekse retrospektif çalışılır (sistol ve diastolde de dataların elde edilmesi gerekir). Bu sekansta "physio"  segmesi yoktur. Çünkü tüm kalbin fazlarından bilgi toplanacaktır.  Hangi düzlemde çekim yapılacaksa o düzlemde localizer ayarlaması yapılır sağ tıklanıp  "coppy imaj pozition" yapılır. Sonra ince ayarlar yapılır  örneğin overlap yapar mı vs.

cine _tf2d13_retro_İPAT:  nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve gönderilir. 2 oda alınır.
Hastanın nefes tutmasını  beklemeden de direkt şutlanabilir. Çünkü görüntü çekim süresinin sonunda elde olunduğundan nefes tutmasını beklemeye gerek yoktur.

Overlap yaporsa: 1. fov genişletirlir,  2. "phase oversampling " artırılabilir ki  süre artar
nefes tutmalı_ cine _tf2d13_retro_İPAT . 2 oda üzerinden aynı sekansla 4 oda alınır. coppy imaj pozition". gerçek  dort oda elde edilmek isteniyorsa short axis üzerinde loc çizgisisi ayarlanır  nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve gönderilir.

nefes tutmalı_ cine _tf2d13_retro_İPAT _3 oda alınır. 3_ chember: short axis üzerinden sol ventrikülün bittiği aortanın çıktığı düzeye gelinir ve ikisine paralel olacak şekilde loc çizgisi yerleştirilir nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve gönderilir

nefes tutmalı_ cine _tf2d13_retro_İPAT _short axiste: Volüm taraması yapılır. yaklaşık 10 slice dır.  tüm ventrikülü bitirmek gerekir. her bir seferde kaç kesit alacağını belirtmek gerekir. 10 sn hasta nefes tutamayabilir 10 nu beşe de bölebilirsiniz ki her seferde 2 kesit alır.  10 nu onada bölerek her seferde tek kesit alınabilir(konkontinasyon(=tek seferde kaç kesit alacağını belirler)).
 ).her seansta  nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve sekans  gönderilir

 FONCTİON postprosessing:

A-klasik ventriküler volüm saplama:

cine_tf2d16_retro_iPAT_10sI bu sekanstan ardışık 10 sekansı seçiyoruz (shortaxis görüntülerden).son sekansları secerken atriumlar görüntüye dahil olmuş mu kontrol yapılır dahilse eğer çıkarılır.önce diastolde en iyi görünen yer seçilir. ölçümü nereden vehangi vantrikülden yapacaksak orası seçilir, örnek: endokardium, epikardium gibi. endokardiumdan ölçüm alınacağı varsayılırsa eğer işsaretlenir.ROI ye basılıp ilgili ventrikülün içine bırakılır. seçilen bölge  "auto adjust" yapılır.sonra diastol fazı  propagation edilir. tüm imajlar kontrol edilerek alanın tam seçilip seçilmediğine bakılır. sonra diastolden sistole   propagation edilir. tüm imajlar kontrol edilerek alanın tam seçilip seçilmediğine bakılır. sonra konturları kabul et denir. sonra result a gelinir.volum secilir

B-4d ventriküler volüm hesaplama:

En az 2 düzleme ihtiyac var (2 oda, 4 oda, shoraxis görüntüleri). "cine_görüntüler seçilip argusa yüklenir.4D ye tıklanır.burada program otomatik olarak yönlendirir. 1. apikal centered axis.  2. bazal senteral axis .3. RV insertion points 4...guide points (eğer uygun yerleşmedi ise bu segme ile düzeltiliyor) -->  resulta gelinir kalp atım hızı yazılır bu hıza göre cihaz normalize eder.4D de klasik hesaplamdan farklı olarak myokardial mass ı hesap eder.3. MORFOLOJİ


***prospektif gating:Kalbin en duragan fazını yüzde olarak hesap eder ve dataları sadece bu fazda toplar (yandaki resim, kırmızı ok).diğer bir deyişle :iki R-R arasını hesap edip bunun arasında kalbin  en durağan olduğu yeri yüzdesel olarak cihaz hesap edip sadece o alanda şutlama yapar . yanı kalbi cihaz en hareketsiz zamanını bulup dataları o zamanda toplar.
·         cine_tf2d13_ TPAT2
·          real time: " cine_realtime_tf2d_10sI_trigg_TPA"

·         3D: " tf2d16_3D_ TPAT"

SEKANSLAR: 

TSE : doku rezolusyonunu en iyi gösteren sekanstır. Ancak tek kesit almaya izin vermesi dezavantajıdır. İstenilen kadar da kesit alabilir ancak zaman alır.
-TSE_11_db(siyah kan)_t1_İPAT
- TSE_17_db (siyah kan)_t2_İPAT  gibi.
-TSE_IPAT_R-R interval 700 milisaniyeden az.
-TIRM
-TIRM_20_db_t2
-TSE_11_db(siyah kan)_t1_İPAT_fast HR
- TSE_17_db (siyah kan)_t2_İPAT _ fast HR

BEAT FLASH (GE)
fl_2d_11_seg_tra_vfi (t2 ye benzer görüntü, beyaz kan)
fl_2d_9_seg_tra_db (t1 re benzer görüntü, siyah kan)

BEAT truFİSP (tüm kalp tranabilir)
trufi_singleshoat_15 si_İPAT (beyaz kan)

HASTE(tüm kalp tranabilir, t2 ye benzer görntü)
-HASTE_16_si_ tra _db_pace (navigasyonlu, nefes tutmasına gerek yok)
-HASTE_16_si_ tra _db_2bh
HASTE _ tra _db_2bh_İPAT

Morfolojiye başlamadan önce bir genel görüntü alınır  (örn: HASTE_16_si_ tra _db_pace (navigasyonlu, nefes tutmasına gerek yok,aksiyel planda)).Morfoloji için örnek: TSE_17_db (siyah kan)_t2_İPAT seçilir (resim1a,b,c) ve istenilen kesitin üzerine gelindikten sonra " copyy imaj pozisyon" yapılır ve set edilir. Bu prospektif set  Kalp atım faklılıklarından etkilenmememsi için her seferinde yapılır. Nefesi boşatttıktan sonra nefes tutturulur ve gönderilir. Aynı yontemle t1 (TSE_11_db(siyah kan)_t1_İPAT) alınır.Bu sekanta yag baskılama yapmamız için önceden stır yapılırdı. bu cihazda yağ baskılma yapmak için contrast --;fat spair.--;sistem--;adjustmant--;kardiak shim seçilir. Nefes tutturukduktan sonra tekrar gönderilir (resim1d).

Aynı yontemle t1 (TSE_11_db(siyah kan)_t1_İPAT) alınır.

Tüm kalbi taramak için HASTE ve truFİSP sekansları ile yapılabilir. Tüm kalbi taramak için normal axsial, koronal, sagital başlangıç localizer görüntü (TRUFİ _LOC_MULTİ _İPAT) tekrar tıklanır. Görüntü ortalanır localizer  çizgileri ile. Navigator ayarlanır (yan üstteki resim).Navigatorün yarısı KC de yarısı AC de olacak şekilde sagital ve koronal düzlemde yerleştirilir. Sağ tıklanır perpendiküler yapılır. Buna dome scaut denir(Ayrıca FAZ da navigator KC rin içine yerleştirlir).   "physio"dan set edilir. Bu aşamada hem EKG gating hemde respiratuar gating eş zamanlı yapılır. HASTE_16_si_ tra _db_pace (navigasyonlu, nefes tutmasına gerek yok) sekansı gönderilir. fl_2d_9_seg_tra_db (GE) aynı yöntemle alınır. 2 sekans arasında zaman açısından fark yoktur. trufi_singleshoat_15 si_İPAT (beyaz kan, damar duvarlarının değerlendirilmesi için,genel görüntü amaçlı, aksiyel planda): nefes tutmalıdır.-
     Resim 3

FLOW (AKIM) FLOW (CİNE FAZ KONTRAST: VELOCTY ENCODED GÖRÜNTÜLEME ):


MR ' rın doppleri olarak adlandırılır. vasküler yapılardan ve kapak düzlemlerinden akınlar kantifiye edilebilir.


Sekanslar:
1-İnplane: akımın varlığını görsel olarak değerlendirmede kullanılır.
-flow_150_ıp_retro_bh_iPAT@C
2-Thoroughplane: ölçğmler yapılabiilir.
thorough plane: akımı ölçebiliyoruz.
- flow_venc_scout_100-190tp_bh@C
-flow_150_tp_retro_bh_iPAT@C (genellikle tercih edilir)
- flow_150_tp_retro_fb(free bread)_iPAT@C

Bu sekans için ektra bir plana daha ihtiyaç vardır.
örnek: pulmoner trunkustan akım ölçelim. Bu alana tam dikey kesecek şekilde (resim 3) loc çizgisini yerleştiriyoruz. Bir plot görüntü  (trufi )ayarlamasını yaptıktan sonra fizyo dan set edilir Sonra  her bölgenin akım hızı farklı olduğundan flow_venc_scout_100-190tp_bh@C ile tekrar  plot görüntü alınır .Bu sekans ile faz görüntüsüde oluşturulur

     Resim 4

Resim 5: kırmızı ile seçılı alanlardaki farklı v_ench değerinde elde edilmiş piksellerin görünümü

 Bu sekansta en ideal olan akım hızı hangisi ise onu belirleyip ölçümleme yapacak yerede de o akım hızı yazılır. bu nedenle bir tane arteri tam dik kesecek şekilde vench scout u yerleştirilir.Yine perpendiküler yapılır. Anjio segmensinde veloc ty enc değerine gelinir 4 farklı hızda değer olan bu yerde 4 farklı akım hızı ile görüntü alınır (100,130,160,190) hangisi ideal ise onu doğru yere yerleştirmeya çalışılır.Retrospektif bir tetkikdir. Flow da da retrospektif tetkikleri tercih edilir (sistol ve diastol önemli olduğundan tüm faz görülmeye tüm fazlardan datalar elde edilmeye çalışılır) (resim4).

Sonra  2. ekrandan 4 farklı akım hızı ile görüntü  (100,130,160,190) lerin 4 düde secildikten sonra --> (resim5) viewing de 4 düde açılır . En beyaz en doğru görüntünün değeri vel enc (doğru akım zamanı) değeri belirlenir. Çok düşük değerlerde piksellerde kayıp, çok yüksek değerde ise pikseller gri kalır tam beyaz görünmez.

Tek yönlü akımda:  tam beyaz (ileri akım:forward)-->beyazdan gir-->griden tekrar  beyaz

Çift yönlü akımda:  tam beyaz-->beyazdan gri-->griden siyah (geri akımlar:reverse siyah) -->siyahtan tekrar gri.

Uygun v_ench değeri olan 130 yi Anjio segmensinde veloc ty enc değeri yerine yazılıp flow_130_tp_retro_bh_iPAT@C (genellikle tercih edilir)
tekrar bu sekansı ayarlayıp -gönderilir.

RESİM---
FLOW POSTPRSESESSİNG


ARGUS modundan yapılır.
1. FLOW:
flow_150_tp_retro_bh_ePAT@C (normal)
flow_150_tp_retro_bh_ePAT@C _P (faz, ölçüm bu sekanstan yapılır)
flow_150_tp_retro_fb(free bread)_iPAT@C_MAG (magnitud)

Bu sekanlardan normal ve faz görüntüsü tercih edilir. Aplikasyondan argusa yüklenir. -->flow a gelinir.Ekran üzerinden sınırları iyi görünen imaj secilir. ROI den o bölge seçilir. Tercihe göre 2 bölgeye ROİ yerleştirilebilir. 1. epikardium, 2. endokardium. Seçilen bölge  "auto adjust" yapılır. Sonra sağ ve sola propagation edilir. Tüm imajlar kontrol edilerek alanın tam seçilip seçilmediğine bakılır. Propagation dışında 2. bir seçenek coppt contor ..........var bu seçenek aquaductus ta yapılır. Sonra konturları kabul et denir. Sonra result a gelinir.
Buradan: peak flow, velocity, area,peak velocty, net flow,summary değerlerini verir.(bunların grafiklerinin resimlerininal...........) boy ve kilonun doğru girimi onemlidir.


-
    RESİM A

     video............

DYNAMİC - KARDİAK PERFÜZYON-DOKU KAREKTERİZASYONU


BEAT _TFL_SR
dynamic_tfl_sr_ePAT
dynamic_tfl_sr_tPAT

BEAT _truFISP_SR
BEAT _GE_EPİ_SR
Örnek olarak  dynamic_tfl_sr_ePAT sekansı secelim. Dinamik görüntüleme short axis düzleminde yapılır.Önceden alınmış short axis sekans üzerinden coppy yapılabilir. Daha önceden gönderilmiş olan  trufi_4 chember _iPAT sekansı üzerinden ayarlama yapılarak short axis planı  tekrar seçilir. Burada en az 4 kesit alınabilir kesit sayısı artırılabilir istege bağlı olarak. 4 odacıklı önceden alınmış görüntü (resim A) üzerinde sorun tespit edilen lokalizasyondan veya fonksiyonel inceleme yaparken sorun tespit edilen bölgeden  kesit alınabilir Dinamik sekanslar prospektif olduğundan set edilir. Ayrıca hastaya nefes tutturulmaz. Süre uzun olduğundan. Gürültü başlayınca ilaca başlanılır. İlk olarak perfüzyon görüntüler elde edilir (video ).
Geç faz görüntü almadan (8 ve 9.dk da ) önce" TI scaut"  yapıldıktan (bu sekansta uygun değer bulunduktan ve ilgili yere yazıldıktan sonra) hemen sonra (ardışık) 10 dk da  "de_overwiev_tfl_psır_10si" sekansı gönderilir. burada 2 görüntü elde edilir. 1.si normal görüntü 2.si substrakte görüntü (yandaki resim).Bu görüntülerde washout var yada yok diye rapor edilir .

     Resim 6 -yeşil renkli çizgiler çift navigatöre aittir.
    Resim 7: histogram

ANJİOGRAFİ 

1. targeted
-tfl3D_nav_fs_nonbh_iPAT
2.whole hard
- tfl3D_nav_fs_nonbh_whole haerd_iPAT
navigatoru çiftir . Olabildiğince kalbe dokunmamalıdır. resim.6.
önce "TI scaut" görüntü alınacak --sonra histogram gelecek (viewing de) (resim 7)....en yüksek geldiği yer yatay düzlemde neresi ise bu hastada 150 idi. Bu değer alınır "tfl3D_nav_fs_nonbh_whole haerd_iPAT "sı tıklanıp apend edilir.open dan fizyo -->kardiak--;scout moddan çıkartılır normal moda geçirilir. Sonra elde edilen 150 değerini green denilen yere yazlır.Sonra sekans tekrar  gönderilir. TI scaut görüntü alındığında  VİEWİNG e yüklenir ve bakılır TI değerine. kalp kasının en koyu olguğu görüntü bulunur ve bu görüntüdeki TI değeri alınır. Genellikle ideal rakamlar 300 ler gibi bir değerde (300-380) olmalıdır. fizyo-->kardiak--TI değerini bu hasta için 320 yazlır.>set edilir. ...............
- "tfl3D_nav_fs_nonbh_whole haerd_iPAT "3D ye yüklenerek anjio görüntüleri 3 planda oluştururlur. Parsiyel mıp yapılabilir.

KAYNAKLAR: 1. 16 VE 17. MRD sunumları 2. Diagnostic İmagigng. cardiovascular 3. www.radiologyassistant.nl Mahrholdt H, Wagner A, Judd RM, Sechtem U, Kim RJ. Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment of non-ischaemic cardiomyopathies. Eur Heart J 2005; 26:1461-1474 4. Delayed Enhancement MR Imaging: Utility in Myocardial Assessment Vogel-Claussen J, Rochitte CE, Wu KC, Kamel IR, Foo TK, Lima JA, Bluemke DA. et al Radiographics 2006; 26:795-810
Devamını Oku