AKCİĞER KİTLELERİNDE PERKÜTAN BİYOPSİ • Akciğer kitlelerinde biyopsi kitle boyutuna ve yerleşim yerine göre, genellikle BT eşliğinde
  ince iğne aspirasyon biyopsisi veya trucat (kor) biyopsi şeklinde yapılmaktadır.

  BT eşliğinde AC biyopsisinin avantajları
  1. Özellikle mediastinal lezyonları floroskopi ve ultrasondan daha kolay gösterir.
  2. Küçük, kötü sınırlı ve apikal lezyonlar floroskopide kolay görülmezler.
  3. BT'nin perkütan biyopside doğruluk oranı %83 ile %100 arasında değişmektedir.

  İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLIK
  1. Girişimsel radyoloji konsültasyonu
  -->Hastanın varsa filmleri değerlendirilir. Lezyonun vasküleritesi, büyük vasküler yapılara yakınlığı , çapı gibi özellikleri değerlendirilir.
  -->Kitleye uygun güvenli iğne giriş yerinin olup olmadığı değerlendirilir.
  -->Uygun giriş yeri varsa hastadan kanama parametreleri istenir (APTT, INR, trombosit sayısı).

  2.Kanama parametrelerinin normal olması durumunda
  --> Randevu tarihi belirlenir ve belirlenen tarihte hastanın yatışı yapılır.
  - ->Hastaların biyopsi öncesinde 1 hafta süre ile aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçları kesmeleri söylenir.
  -->Hastanın işlemin yapılacağı gün yaklaşık 6 saatlik aç olması gerekmektedir.
  -->İşlemde genellikle 20-22G iğne kullanılır.

  İĞNE SEÇİMİ
  1. Aspirasyon iğnesi;
  * İnce duvarlı 20-22 G kalınlıkta sitolojik aspirasyon için kulanılır. Bu özellikte
  en sık chiba iğnesi kullanılır. Bu ince iğneler biyopsi sırasında normal organ (özellikle bağırsak), vasküler yapılardan geçilmesinin kaçınızmaz olduğu durumlarda kullanılışlıdır.
  *Diagnostik değeri %90'nın üzerinde rapor edilmiştir.
  *Multple giriş gerektiren durumlarda flexible olması ve kolay bükülebilmesi gibi avantajları
  vardır.
  2. Kesici iğneler
  *Genellikle histolojik analiz için kullanılır.
  *Kalınlıkları 18-20-22 G'dir.
  *Bu iğnelere en tipik örnek trucat iğnesidir. Bu iğne 14 G kalınlığına kadar olabilmektedir.
  3. Otomatik iğneler


  GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER HASTA BİLGiLENDİRME VE RIZA FORMU

  Perkütan Biopsi---Akciğer
  1. İğne giriş yolunda kanama
  2. Enfeksiyon
  3. Akciğer kollapsı (sönmesi)– drenaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren
  4. Hemotoraks - dreanaj kateteri yerleştirilmesi gerektiren
  5. Damar hasarı – cerrahi onarım gerektiren

  -------------
  Hasta imzası


  BİYOPSİ İŞLEMİ
  1. Hastaya uygun pozisyon verilmelidir.
  2. İşlem sırasında damar bronş, ve bülden muhtemel komplikasyonları milimalize etmek açısından kaçınılmalıdır.
  *Örneğin; anterior parasternal yaklaşımda sternumun hemen kenarından ya da en az 2,5 cm uzağından girilmelidir. Bu durumda ınternal mammarial damarlarda hemorojik yaralanmadan uzaklaşılmış olur.
  3. Lokalizasyon amaçlı kesitler alındıktan sonra BT cihazının biyopsi protokolü ya da konvansionel yöntem olan lokalize edici iğneler kullanılarak giriş yeri belirlenir.
  4. Giriş yeri belirlendikten sonra lokal anestezi yapılır.
  5. Giriş yerinin uygunluğundan şüphe ediliyorsa lokal anestezi iğnesi yerinde bırakılıp iğnenin arkası intraket kapağı ile kapatıldıktan sonra tekrar kesit alınır.
  6. İğnenin açısı ve doğrultusuna göre gerekli ölçümlerde yapılarak 11 numara bistüri ile küçük bir kesi yapıldıktan sonra biiyopsi iğnesi kitleye ilerletilir.
  7. Uygun lokalizasyonda olunduğu düşünüldüğünde ince iğne ise İİAB yapılır, trucat iğne kullanılıyorsa ateşleme yapılır.
  8. Uygun lokalizasyonda emin olunmadığında tekrar kontrol kesitler alınır ve ardından iğnenin doğrultusu atış mesafesi gözden geçirildikten sonra ateşleme yapılır.
  9. Alınan numune (İİAB: Yayma, trucat biyopsi : numune formollü kaba konur) patolojiye gönderilir.
  10. Furasinli spanç ile giriş yeri hava almayacak şekilde flaster ya da batafiks ile kaapatılmalıdır.
  11. Muhtemel bir pnomotoraks ın tanısı yada ekartasyonu açısından kontrol toraks BT çekilmelidir.

  Akciğer biyopsisinde pnömotoraks gelişme riski vardır. Pnömotoraks,
  toraks tüpü ve su altı drenajı kullanılarak tedavi edilir.

  İŞLEM SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

  1. Mutlak yatak istirahati 4-6 saat
  2. İşlemden 2 saat kadar sonra yemek yenmemesi
  3. Tansiyon arterial, nabız takibi (ilk 1 saat 15 dakikada bir, sonraki bir saat de yarım saatde bir , sonraki saatlerde saatde bir)
  4. Göğüs ağrısı olursa kontrol akciğer grafisinin çekilmesi önerilir

  Bu vakada patolojik tanı indiferansiye karsinom olarak kondu.


  KAYNAKLAR
  1. Computed Body Tomography with MRI Correlation. joseph K. T. Lee . Stuart S. Sagel. Robert
  J. Stanley. Jay P. Heiken 2006.
  2. Haaga Jr. techniques for CT-guided biopsies producers ,3rd ed. st. Louis: Mosby year book,1994
  3. Johnsrude İS,silverman JF, weaver MD, et al. rapid cytology to decreas pneumothorax incidence
  after percutaneus biopsy AJR Am J Roentgenol 1985; 144:793-794. 4.www.turkrad.org.tr