MR RAPOR ÖRNEKLERİHastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ ın Alt Abdomene yönelik MR incelemesinde,


Teknik: T1 ağırlıklı aksial 8 mm
T2 ağırlıklı aksiyel 8 mm
T2 trufi koronal 5 mm


Bulgular;
Mesane konturu muntazam duvar yapısı tabiidir. Lümen içerisinde ve duvarda patolojik sinyal intensite değişikliği saptanmamıştır.
Bilateral overler normal olarak değerlendirilmiştir.
Uterus boyutu, konum ve konturu tabiidir. Parankim sinyal intensitesi tabiidir.
Rektum ve pararektal yağlı mesafeler normal olarak değerlendirilmiştir.
Pelvik bölgede serbest sıvı ve patolojik boyutta lenf nodu saptanmadı.
Kesit alanına giren kemik ve yumuşak dokular tabiidir. Patolojik sinyal intensite değişikliği izlenmemiştir.
İVKM enjeksiyonu sonrasında patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Alt Abdomene Yönelik MR İnceleme.


Hastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ın Üst Abdomene yönelik MR incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı aksial 8 mm

T2 ağırlıklı aksiyel 8 mm

T2 trufi koronal 5 mm

Bulgular;

Karaciğer boyut kontur ve parankim yapısı tabiidir.

İntra ve ekstra hepatik safra yollarında ve safra kesesinde özellik saptanmamıştır.

Dalak normal boyutlarda lobu, sinyal intensitesi normal görünümdedir. Venaporta intrahepatik dalları ve hepatik venler açık olarak izlenmektedir.

Pankreas başı korpus ve kuyruğu normal hacim ve intensitesinde izlenmektedir.

Her iki böbrek konum, kontur ve büyüklükleri tabii olup, parankim sinyal intensitelerinde anlamlı değişiklik ve yer kaplayan oluşum saptanmamıştır.

Her iki sürrenal glandda özelliğe rastlanmadı.

Paraaortakaval alanda patolojik boyutta lenf nodu ve batın içerisinde serbest sıvı izlenmedi.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Üst Abdomene Yönelik MR İnceleme
Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ’ ün Kranial MR Anjiografi İncelemesi;

Teknik: Aksial planda 3D TOF

Bulgular;

Anterior sirkülasyonu oluşturan yapıların, kontur, kalibrasyon, sinyal intensiteleri ve dağılımları tabiidir.
Posterior sirkülasyonu oluşturan yapıların, kontur, kalibrasyon, sinyal intensiteleri ve dağılımları tabiidir.

Sonuç: *Normal Sınırlarda Kranial MRA incelemesi.


Hastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ’ ın Kraniuma (Beyin) yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: T2 ağırlıklı aksial ( T2, TSE , TRA)

T1 ağırlıklı aksial (T1 SE, TRA)

T2 ağırlıklı koronal (T2 Dark Fluid)

T1 Sagittal ( T1 SE SAĞ)

Bulgular;

Serebral parankim orta hat yapıları normal konumdadır. Ak, gri madde volümleri tabidir. Sulkus derinlikleri normal sınırlardadır. Lateral ventriküller forme ve simetriktir. 3. ventrikül formedir.

Her iki nukleus kaudatusta, nukleus lentiformiste, talamusta, mezensefalonda, ponsta, medulla oblongatada, serebellar hemisferlerde ve vermiste patolojik sinyal farklılığına rastlanmamıştır. 4. Ventrikül formedir. İnterpedinküler, prepontin, kuadrigeminal, ambient, supraserebellar sisternler, serebellopontin açı sisternleri ve sistern magna açıktır.

Orbita kesitlerinde, takib edilebildiği ölçüde 2., 5., 7. ve 8. sinirlerde özelliğe rastlanmadı. İntrakranial arterial yapılarda belirgin patolojik kontur formasyonu ve sinyal farklılığı dikkati çekmedi. Takib edilebildiği ölçüde kavernöz sinüsler ve meckel cave’ler simetrik görünümdedirler. Hipofiz ve pineal gland tabiidir.

Kranioservikal bileşkede normal kraniometri değerleri elde edilmiştir. Paranazal sinüs ve mastoid selül aerasyonları intakttır.

SONUÇ: * Normal Sınırlarda Kranial MR incelemesi.
Hastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ’ ın Sol Dirseğe Yönelik MR incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı aksiyel 3 mm
T1 ağırlıklı koronal 3 mm
T2 ağırlıklı FATSAT koronal 3 mm
T2 ağırlıklı Proton+ sagittal 3 mm
T2 ağırlıklı aksiyel 3 mm


Bulgular;


Kemik striktür tabiidir.
Humeroulnar ve humeroradial ilişki tabii olarak değerlendirilmiştir.
Lateral ve medial kondiler ligamentlerin kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabiidir.
Kas ve tendon yapıları izlenebildiği kadarıyla normal olarak değerlendirilmiştir.
Synovial sıvısı normaldir.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Sol Dirsek İncelemesi.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ‘in El bileğine Yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: : T1 ağırlıklı aksiyel 3 mm
T1 ağırlıklı koronal 3 mm
T2 ağırlıklı Fash 3d koronal
T2 Flash koronal 3 mm
T2 Flash sagittal 3 mm

Bulgular:

Radius, ulna ve karpal kemiklerin striktür ve sinyal intensiteleri tabiidir.
Trianguler fibrokartilaj kompleks (TFCC) ve diğer ligamentöz yapıların kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabiidir.
Kas ve tendon yapıları tabii olarak değerlendirilmiştir.
Synovial sıvı tabiidir.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda El bileği İncelemesi.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ‘ın Kalçaya Yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı koronal 4 mm
T1 ağırlıklı aksiyel 4 mm
PD+ T2 ağırlıklı sagittal 4 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksiyel 4 mm
T2 ağırlıklı koronal 4 mm

Bulgular;

Her iki kalça eklem mesafesi normaldir. Eklem aralığında sıvı kolleksiyonu saptanmadı. Asetabulumda ve femur başlarında patolojik sinyal değişikliği izlenmedi.
İliopsoas kaslarında, gluteal kaslarda ve diğer uyluk kaslarında patoloji saptanmadı.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda Kalça MR İncelemesi.Hastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ’ nun Sol Kola Yönelik MR incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı aksiyel 5 mm
T1 ağırlıklı koronal 4 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksiyel 5 mm
T2 ağırlıklı FATSAT sagittal 4 mm
T2 ağırlıklı tirm koronal 4 mm
PD sagittal 4 mm

Bulgular;

Kemik striktür tabiidir.
Humerus kortikal ve medüller sinyal intensitesi tabiidir. Patolojik sinyal intensite değişikliği saptanmamıştır.
Kesit alanına giren diğer kas ve tendonların sinyal intensiteleri tabiidir.
Cilt-cilt altı yağlı dokular tabiidir.

Sonuç: * Normal sınırlarda kol MR incelemesi.


Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ in Kruris Proksimal Kesimine Yapılan MRG incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı sagital 4 mm.
T1 ağırlıklı koronal 4 mm
STIR sagital 4 mm.
T1 ağırlıklı aksial 5 mm.
T2 ağırlıklı aksial 5 mm.
T2 ağırlıklı FATSAT koronal 4 mm.

Bulgular;
Kemik, kas ve tendonların sinyal intensiteleri tabiidir.
Cilt-cilaltı doku tabii olarak değerlendirilmiştir. Sınırlanan yer kaplayan lezyon ve patolojik sinyal intensite değişikliği saptanmamıştır.
Tanımlanan oluşumlar dışında, diğer çevre kas ve yumuşak doku yapılar normal olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: *Normal sınırlarda kruris MR incelemesi.Hastanın yaşı:

Hastanız ’ ın Larenks MR İncelemesinde,

Teknik: T1+T2 coronal
T1+T2 aksiyel
T2 sagital

Bulgular:

Glottik ve infraglottik seviyede laryngeal hava kolonu asimetriktir. Gerçek ve yalancı vokal kord düzeyinde patolojik sinyal intensitesi değişikliği ve İVKM enjeksiyonu sonrasında patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır.
Paralarygeal yağlı alanlar açıktır.
Kartilaj yapıların sinyal intenisteleri tabiidir.
Kesit alanındaki özefagusun duvar yapısı tabii olup. patolojik sinyal intensitesi değişikliği saptanmamıştır.
Bilateral jiguler zincirde patolojik boyutta LAP izlenmemiştir.
Submandibular ve parotis gland normal olarak değerlendirilmiştir.
Kesit alanına giren diğer yumuşak dokular tabiidir.

Sonuç: * Normal sınırlarda Larenks MR incelemesi.


Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ’ ın MR ürografi incelemesinde,

Teknik: Antekubital venden iv. yolla kontrast madde verilerek koronal planda görüntüler elde olunmuştur.

Bulgular;
Her iki böbrek konum, kontur, büyüklük ve parankim kalınlığı tabii olarak değerlendirilmiştir.
Her iki böbrek pelvikalisiyel yapıları, form ve genişliği tabii olarak izlenmektedir. Sağ ve sol üreter genişliği tabii olup, distale mesaneye açılma düzeyine dek engelsiz olarak izlenmektedir.
Mesane konturu muntazamdır. Lümende dolum defekti saptanmamıştır.

Sonuç: * Normal Sınırlarda MR ürografi incelemesi.
Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,

Hastanız’ un Nazofarenks MR İncelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı coronal 4 mm
T1 ağırlıklı aksiyel 4 mm
T2 ağırlıklı coronal 4 mm
T2 ağırlıklı aksiyel 4mm
T2 ağırlıklı sagittal 4 mm

Bulgular:

Orofarenks ve nazofarenks hava sütunları tabii olarak değerlendirilmiştir.
Rosenmuller fossa normaldir.
Bilateral parotid ve submandibular glandlar normaldir.
İzlenebilen vasküler yapılar intakttır.
Boyun çevre yumuşak doku planları tabii olarak değerlendirilmiştir.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda Nazofarenks MR incelemesiHastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ’in Orbita MR İncelemesinde;

Teknik: T2 ağırlıklı Haste aksiyel 3 mm
T2 ağırlıklı koronal 3 mm
T1ağırlıklı aksiyel 3 mm
PD+T2 ağırlıklı aksiyel 3 mm
T1 ağırlıklı sagittal 3 mm

Bulgular:

Her iki bulbus oküli normaldir.
Her iki optik sinirlerde patolojik sinyal veya patolojik kontrast tutulum izlenmedi.
Bilateral retroorbital yağlı alanda veya ekstraoküler kaslarda patolojik sinyal saptanmadı.
Her iki superior orbital fissür normaldir.
Optik kiazma ve suprasellar bölge normaldir.


SONUÇ: *Normal Orbita MR bulguları.


Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ in Pelvis MR incelemesinde,


Teknik: T1 ağırlıklı koronal 4 mm
T1 ağırlıklı aksiyel 4 mm
PD+ T2 ağırlıklı sagittal 4 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksiyel 4 mm
T2 ağırlıklı koronal 4 mm

Bulgular;
Her iki kalça ve sakroiliak eklem mesafesi ve eklem yüzleri tabiidir. Patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.
Kesit alanına giren pelvis kemiklerinde patolojik sinyal değişikliği izlenmedi.
Cilt-cilt altı yapılar, komşu kas ve yumuşak doku planları tabiidir.

SONUÇ: *Normal sınırlarda Pelvis Yönelik MRG incelemesiHastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ ın Renal MR incelemesinde;

Teknik: T1 ağırlıklı aksial 5 mm
T1 ağırlıklı koronal 5 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksial 4 mm
T2 ağırlıklı koronal 5 mm
T2 ağırlıklı FATSAT koronal 4 mm


Bulgular;
Her iki böbrek konum, kontur, büyüklük ve parankim sinyal intensitesi tabiidir. Pelvikalisiyel yapıların form ve genişliği tabii olarak değerlendirilmiştir. İVKM enjeksiyonu sonrasında belirgin patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır.
Her iki sürrenal gland formu ve genişliği tabiidir. Sürrenal lojuinda yer kaplayan lezyon lehine bulgu saptanmamıştır.


SONUÇ:* Normal Sınırlarda Renal MR İncelemesiHastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ‘ın Sakroiliak Eklem MR incelemesinde,

Teknik; T1 fl 2d aksiyel 3 mm.
T1 ağırlıklı aksiyel 3 mm.
T1 ağırlıklı koronal 3 mm.
PD fatsat STIR aksiyel 3 mm.
T2 tirm koronal 3 mm.
T2 fl 2d koronal 3 mm.


Bulgular;
Bilateral sakroiliak eklem mesafesi normal olarak değerlendirilmiştir.
Sakroiliak eklem konturları, sakral ve iliak kemik yapıları tabii olarak değerlendirilmiştir.
Kesit geçen düzeylerde çevre yumuşak doku planları tabii olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç:Normal Sınırlarda Sakroiliak Eklem İncelemesi.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ in Servikal vertebralara yönelik MRG incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı aksial 3 mm.


Bulgular;
Servikal lordoz tabiidir.
Vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir.
Disk mesafeleri ve disk sinyalleri tabi olarak değerlendirilmiştir.
Tüm disklerin disk posterior konumları, bilateral nöral foramenler ve sinir kökleri tabiidir.
Kranioservikal bileşke normal lokalizasyondadır.
Spinal kord ve korda ait elamanlarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.

Sonuç: * Normal sınırlarda Servikal MR incelemesi.Sayın Meslektaşım,
Hastanız ‘ın İnternal Akustik Kanallara yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: Proton+T2 aksiyel.
T1 ağırlıklı koronal 3mm
T2 ağırlıklı aksial

Bulgular;
Her iki internal akustik kanal simetrik ve normal genişlikte olarak izlenmektedir. Bilateral kohleal kıvrımlar ve semisirküler kanallar normal görünümdedir. Her iki dış kulak yolunda ve orta kulakta patolojik sinyal değişikliğine rastlanmamıştır. Her iki mastoid hücrelerin havalanmaları normal olarak izlenmektedir.
Kesit alanına giren paranazal sinüslerin havalanmaları tabiidir.
Kesit alanına giren nöral parankimde patalojik MRG bulgusuna rastlanmamıştır.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda İnternal Akustik Kanallara Yönelik MRG Bulguları.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ’ın Toraksa yönelik MRG incelemesinde,
Teknik: T1 flash aksiyel
T1 Flash coronal (in opp)
T2 Tgl aksiyel (goted)
T2+T2 haste coronal

Bulgular;
Toraks duvarı kas ve kemik yapıları tabiidir. Trakea, özofagus, ana vasküler yapılar ve kardiak silüette özellik saptanmadı. Mediastinal ve hiler bölgede patolojik boyutta lenf ganglionu izlenmedi.
İnceleme alanına giren osseoz yapılarda patolojik MRG sinyali saptanmadı. Plevral efüzyon izlenmedi. Akciğer parankiminde nodüler lezyon alanı saptanmadı. Her iki aksilla açık olarak değerlendirildi.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Toraks MRG İnceleme


Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ ın Renal Arter MR Anjio incelemesinde;
Teknik: Antekubital venden iv. yolla kontrast madde verilerek koronal planda görüntüler elde olunmuştur.

Bulgular;

Abdominal aorta, bilateral kammon iliak arter kontur, kalibrasyonları tabiidir.
Her iki renal arter, aorta çıkışı kontur ve kalibrasyonları tabii olarak değerlendirilmiştir.
Her iki renal arter dağılımı tabii olarak değerlendirilmiştir.


SONUÇ:* Normal Sınırlarda Renal MR Anjio İncelemesi
Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ nın Sağ Ayak MRG incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı sagital 4 mm.
T1 ağırlıklı koronal 4 mm
STIR sagital 4 mm.
T1 ağırlıklı aksial 5 mm.
T2 ağırlıklı aksial 5 mm.
T2 ağırlıklı FATSAT koronal 4 mm.

Bulgular;

Kesit alanına giren tarsal, metatarsal ve falengeal kemiklerin kortikal ve medüller sinyal intensiteleri tabiidir. Komşu eklem mesafeleri ve eklem yüzleri normaldir.
Dorsal ve plantar yüzde cilt-cilt altı dokular, tendon ve kas yapıların sinyal intensiteleri tabiidir.

Sonuç: * Normal sınırlarda Sağ Ayak MR incelemesi.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız’ ın Kranial MR Venografi İncelemesi;

Teknik: Aksial planda 3D TOF

Bulgular;

Bilateral transvers sinüs, süperior sagittal sinüs, straight sinüs ve bilateral internal juguler ven tabii olarak değerlendirilmiştir.


Sonuç: *Normal Sınırlarda Kranial MR venografi incelemesi.
Hastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız’ ın Boyun MR İncelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı coronal 4 mm
T1 ağırlıklı aksiyel 4 mm
T2 ağırlıklı coronal 4 mm
T2 ağırlıklı aksiyel 4mm
T2 ağırlıklı sagittal 4 mm


Bulgular:

Orofarenks, nazofarenks, larenks ve izlenebilen tracheal hava sütunları tabii olarak değerlendirilmiştir.
Priform sinüsler, rosenmuller fossa normaldir.
Arytenoid kıkırdak lokalizasyonu ve vokal kord yapıları tabiidir.
Bilateral parotid ve submandibular glandlar normaldir.
İzlenebilen vasküler yapılar intakttır.
Boyun çevre yumuşak doku planları tabii olarak değerlendirilmiştir.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda Boyun MR incelemesiHastanın Yaşı:

Sayın Meslektaşım,

Hastanız ’ nın Sol Dize Yönelik MR incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı sagital 4 mm.
PD ağırlıklı sagital 4 mm
T2 ağırlıklı flash TRA 4 mm
T2 ağırlıklı tirm koronal 4 mm

Bulgular;

Eklem sıvısı tabiidir.
Medial menisküs anterior ve posterior hornları tabiidir.
Lateral menisküs anterior ve posterior hornları tabiidir.
Anterior krusiat ligaman, posterior krusiat ligaman, medial kollateral ligaman, lateral kollateral ligaman kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir.
Kemik yapı normal olarak değerlendirilmiştir.
Retropatellar kartilaj normaldir.
Quadriceps ve patellar tendon kontur, kalibrasyon ve sinyal intensiteleri tabiidir.

SONUÇ: * Normal Sınırlarda Dize Yönelik MR İncelemesi.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ’ ın Sol El İncelemesinde,

Teknik: T2 FATSAT aksial 3 mm
T2 Fi 3D Koronal 1 mm
T1 Koronal 3 mm
T2 Koronal 3 mm
T1 FLASH sagittal 5 mm
T1 sagittal 5 mm

Bulgular:

Tanımlanan oluşumlar dışında, diğer çevre kas ve yumuşak doku yapıları normal olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: *Normal sınırlarda El incelemesi.Sayın Meslektaşım,

Hastanız ‘ın Hipofize yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı sagittal 3 mm
T1 ağırlıklı koronal 3 mm.
T2 ağırlıklı koronal 3 mm.
T1 ağırlıklı iv. kontrastlı sagittal 3mm
T1 ağırlıklı iv. kontrastlı koronal 3mm.
T2 aksiyel
Bulgular;
İnfindibulum orta hatta izlenmektedir. Hipofiz glandı boyutları normal sınırlardadır. Konturları düzenlidir. İv. kontrastlı incelemede hipofiz glandı homojen olarak boyanmaktadır.
Bilateral kavernöz sinüsler, meckel cave’ler açık ve simetrik görünümdedir. Optik kiazma normal görünümdedir.
Kesit alanına giren sfenoid sinüste pataloji izlenmedi. Bilateral internal akustik kanallar simetrik ve normal genişlikte izlenmektedir.
Genel değerlendirme için alınan T2 aksiyel beyin kesitlerinde belirgin bir patolojik sinyal değişikliği izlenmemiştir.

Sonuç: Normal Sınırlarda Hipofize Yönelik MRG Bulguları.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ un Kardiyak MR incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı aksiyel 5,5 mm
T1 ağırlıklı koronal 5,5 mm
T1 ağırlıklı sagittal 5,5 mm
T2 ağırlıklı aksiyel 5,5 mm
T2 ağırlıklı koronal 5,5 mm
T2 ağırlıklı sagittal 5,5 mm

Bulgular;
Kalp normal büyüklüktedir. Kalp odacıklarında dolum defekti ve yer kaplayan lezyon lehine bulgu saptanmamıştır.
Ascenden aorta, arkus aorta ve descenden aorta genişliği tabii olup, bu seviyelerde belirgin darlık ve koarktasyonu düşündürecek membranöz yapı saptanmamıştır.
Pulmoner konus, ana pulmoner arterler ve hiler vasküler yapılar normal genişliktedir.
Arkus aortadan ayrılan trunkus brachiosefalikus, sol ana karotis ve sol subklavien arter kalibrasyonu tabii olarak değerlendirilmiştir.
Süperior ve inferior venacavada dolum defekti saptanmamıştır.
Kesit alanına giren akciğer parankiminde ve mediastende yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.

Sonuç: * Normal sınırlarda Kardiyak MR incelemesi.
Hastanın Yaşı: 47
Sayın Meslektaşım,
Hastanız Nuri ALTIKULAÇ’ ın MR Kolanjiografi incelemesinde,

Teknik: T2 ağırlıklı aksiyal 5 mm
T2 ağırlıklı Haste koronal 3 mm (ve MIP görüntüler)

Bulgular;
Kese duvar kalınlığı tabiidir. Lümende dolum defektine neden olan lezyon saptanmamıştır.
Ana safra kanalları, sistik kanal ve koledokun genişliği tabiidir. Lümende dolum defektine neden olabilecek lezyon saptanmamıştır.
Safra kesesi büyüklüğü, konum ve konturu tabii olup, lümende dolum defekti saptanmamıştır.
İntrahepatik safra yollarında dilatasyon izlenmemektedir.
Pankreas başı seviyesinde sınırlanabilen yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ in Lomber vertebralara yönelik MRG incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı aksial 3 mm.

Bulgular;
Lomber lordoz tabiidir.
Vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir.
Disk mesafeleri ve disk sinyalleri tabi olarak değerlendirilmiştir.
Tüm disklerin disk posterior konumları, bilateral nöral foramenler ve sinir kökleri tabiidir.
Distal spinal kord normal lokalizasyonda sonlanmaktadır.
Spinal kord ve korda ait elamanlarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.

Sonuç: * Normal sınırlarda Lomber MR incelemesi.
Sayın Meslektaşım

Hastanız ’ in MR Myelografi İncelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı sagital 4 mm.
T2 ağırlıklı sagital 4 mm.
T2 ağırlıklı aksial 4 mm.

Bulgular;

Tüm alanlarda lumbosakral bölgede dural kese formu ve genişliği tabii olup, anterior ve posteriordan bası izlenmemektedir.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda MR Myelografi İncelemesi.

Örnek rapor:
-Lomber bögede skolyoza sekonder tekal sak bükülmüş L2-L3, L3-L4 düzeylerinde daha belirgin olmak üzere iregüler kontur özelliği göstermiştir.

-L2-L3 düzeyinde ventral tekal sak basılanmıştır. yanısıra disk hernisine sekonder sağda sinir kökü düzeyinde kötü sınırlı kompresif dolum defekti izlenmiştir.

-L3-L4: düzeyinde ventral tekal sak basılanmıştır. solda daha belirgin olmak üzere her iki tarafta sinir kökleri düzeyinde dolum defektleri izlenmiştir. spinal kanal AP çapı daralmıştır.

L4-L5 düzeyinde ventral tekal sak basılanmıştır. solda sinir kökü düzeyinde ılımlı dolum defektleri izlenmiştir.

klinik gereklilik halinde standart myelogram ile ileri tetkiki önerilir.


Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız Omuza yönelik MRG incelemesinde,
Teknik; T2 ağırlıklı FATSAT koronal 4 mm
T1 ağırlıklı koronal 4 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksiyel 3 mm
T1 ağırlıklı aksial 3 mm
T2 ağırlıklı sagittal 4mm

Bulgular;
Supraspinatus, infraspinatus ve teres minör kas ve tendonlarının sinyal intensiteleri tabidir. Subakromiyal ve subdeltoid bursanın sıvısı fizyolojik miktardadır. Glenohomeral eklemde patolojik miktarda sıvı artışı izlenmemiştir.
Biseps tendonunun ve subskapular adalenin ve tendonunun sinyali normal olarak değerlendirilmiştir. Glenoid labrumlarda patolojik intensite değişikliği saptanmamıştır.
Akromiyoklavikular eklem normal görünümdedir. Supraspinatus outlet açıklığı fizyolojik miktardadır.

SONUÇ: *Normal Omuz Kavşağı Kas Ve Tendonlarına Yönelik MRG İnceleme
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ nın Servikal vertebralara yönelik MRG incelemesinde,

Teknik; T1 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı sagital 3 mm.
T2 ağırlıklı aksial 3 mm.


Bulgular;
Servikal lordoz tabiidir.
Vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller ve sinyal intensiteleri tabii olarak değerlendirilmiştir.
Disk mesafeleri ve disk sinyalleri tabi olarak değerlendirilmiştir.
Kranioservikal bileşke normal lokalizasyondadır.
Spinal kord ve korda ait elamanlarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.


Sonuç;Normal Sınırlarda Servikal Vertebralara Yönelik MR incelemesi

Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım,
Hastanız ’ ın Sürrenal MR incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı aksial 5 mm
T1 ağırlıklı koronal 5 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksial 4 mm
T2 ağırlıklı koronal 5 mm
T2 ağırlıklı FATSAT koronal 4 mm


Bulgular;

Her iki sürrenal bezi, konumu, kontur ve formu tabii olup, yer kaplayan oluşum saptanmamıştır.
Kesit alanına giren böbrek parankim yapıları tabiidir.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Sürrenale Yönelik MR İnceleme.Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız’ ın Thorakal vertebralara yönelik MRG incelemesinde,
Teknik; T1 ağırlıklı sagital 4 mm.
T2 ağırlıklı sagital 4 mm.
T2 ağırlıklı aksial 4 mm.

Bulgular;

Thorakal kifoz tabiidir.
Vertebra korpus yükseklikleri ve kortikomedüller sinyal intensiteleri tabiidir.
Disk mesafeleri ve disk sinyalleri normal olarak değerlendirilmiştir.
Tüm disklerin disk posterior konumları, bilateral nöral foramenler ve sinir kökleri tabiidir.
Spinal kord ve korda ait elemanlarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.

SONUÇ: *Normal Sınırlarda Thorakal MRG İncelemesi.
Hastanın Yaşı:
Sayın Meslektaşım
Hastanız ’ ın Sağ uyluk proksimaline Yönelik MRG incelemesinde,

Teknik: T1 ağırlıklı koronal 4 mm
T1 ağırlıklı aksiyel 4 mm
PD+ T2 ağırlıklı sagittal 4 mm
T2 ağırlıklı FATSAT aksiyel 4 mm
T2 ağırlıklı koronal 4 mm


Bulgular;

Cilt-cilt altı dokular normal olarak değerlendirilmiştir. Sınırlanabilen yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.
Kesit alanına giren kemik yapılar, komşu kas ve yumuşak dokuların sinyal intensiteleri tabiidir. Patolojik sinyal intensite değişikliği saptanmamıştır.


SONUÇ: *Normal Sınırlarda Sağ Uyluk MR İncelemesi.