DOPPLER RAPOR ÖRNEKLERİKarotis Renkli Doppler US

Karotis arter sistemi ekstrakranial segmentlerinin bakısında, anlamlı yapısal ya da hemodinamik patoloji saptanmadı. Akım hızları ve dalga formları doğal değerlendirildi. Hemodinamik değişiklik oluşturacak derecede anlamlı oranda lümen daralması gözlenmedi.

SONUÇ: Normal sınırlarda karotis arter renkli doppler US bulguları.

Vertebral Renkli Doppler US

Vertebral arterlerin ekstrakranial segment tetkikinde akım yönleri ve dalga formları normal olarak gözlendi.

Sağ vertebral arter çapı mm, flow volüm….ml/m (mililitre/dakika)

Sol vertebral arter çapı mm, flow volüm….ml/m (mililitre/dakika)

Vertebrobaziler yetmezlik bulgusu saptanmadı.

OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER USG

Gebelik kesesi içerisinde tek, canlı fetüs izlendi. Fetüs inceleme sırasında baş prezentasyonunda izlendi.

Plasenta posterior / anterior yerleşimli olup, görünümü grade . ile uyumludur.

Amnion sıvı miktarı normal sınırlarda olup, amniotik indeks (Aİ) … olarak bulundu (.. hafta için 50-95 persentil-Moore’a göre).

Fetüsün anatomik değerlendirilmesinde intrakraniyel (ventriküler sistem, sisterna magna dahil), dudaklar, boyun, toraks (kalp boşlukları ve ventrikül çıkışları dahil), abdomen (karaciğer, safra kesesi, mide, böbrekler, mesane, kabaca barsaklar ve umblikal kord giriş noktası dahil)spinal kolon ve kabaca ekstermitelerde anlamlı sonomorfolojik patoloji izlenmedi.

YAPILAN ÖLÇÜMLERDE (Persentil değerleri hf için-Hadlock):

BPD: ( hf) (Cİ: )

Baş Çevresi: mm ( hf, 90-97 persentil)

Abdomen çevresi: mm ( hf, 50-90 persentil)

FL: mm ( hf, 10-50 persentil)

Umblikal kord normal görünümdedir.

Umblikal arter doppler değerleri (Pİ: , S/D: , Rİ: ),

Ortalama Uterin arter doppler değişkenleri sırası ile sağ/sol; Pİ: , S/D: , Rİ:

SONUÇ:

SAT’a göre …. haftalık, tek, canlı, gebelik yaşı ile genel olarak uyumlu ölçümlere sahip fetüs.

Anlamlı sonoanotomik yada doppler sonografik patolojik bulgu izlenmedi.

Skrotal Renkli Doppler US

Sağ testis x x x mm

Sol testis x x x mm büyüklüğünde olup, parankimaları homojendir.

Testislere ait kitle lezyonu izlenmemiştir. Belirgin intraskrotal sıvı yoktur. Epididimal yapılar normaldir.

Supin pozisyonunda istirahat halinde;

Sağ ve sol venöz panpiniform pleksuslar normal boyutta olup valsalva ile boyut artımı ve geriye akım saptanmamıştır.

Ayakta yapılan incelemede; Sağ ve sol venöz panpiniform pleksuslarda nötral durumda ve valsalva ile de geriye akım izlenmemiştir.

SONUÇ: Normal boyutlarda valsalva ile geriye akım göstermeyen venöz panpiniform pleksuslar.

TETKİK: RENAL ARTER RENKLİ DOPPLER US

Sağ böbrek cm., sol böbrek cm uzunlukta olup, ortalama parankim kalınlıkları sağda mm., solda mm. ölçüldü. Böbrek parankim korteks ekoları doğal görünümdedir. Parankim alanlarında patoloji saptanmadı. Taş, solid kitle, hidronefroz gözlenmedi.

Değişik yerleşimlerden yapılan interlober arter tetkikinde ortalama rezistivite indeksi (Rİ) değerleri sağda 0., solda 0., olarak hesaplandı. Her iki taraf intrarenal arteryel dalga formlarında erken sisitolik tepe (ESP) (+), erken sistolik akselerasyon değerleri doğaldır.

Ana renal arterlerde abdominal aorta hızına göre anlamlı hız artışları izlenmedi.

Surrenal yerleşimlerinde sonografik olarak ölçülebilir boyutta kitle patolojisi gözlenmedi.

SONUÇ

Ana renal arterlerde anlamlı darlık bulgusu saptanmadı. Bulgular olağan sınırlardadır.

PORTAL VEN RENKLİ DOPPLER İNCELEMESİ

Karaciğer sağ lob kranio-kaudal uzunluğu cm, sol lob kranio-kaudal uzunluğu cm’dir. Parankiması homojendir.

Portal ven çapı porta hepatiste mm’dir.

Splenoportal bileşke çapı mm’dir.

Superior mezenterik ven çapı mm’dir.

Splenik ven çapı mm’dir.

Portal sisteme ait trombüs izlenmemiştir. Portal vende porta-hepatiste cm/sn hızda, ml/dk. debide, hepatopedal yönde akım izlenmiştir.

Superior mezenterik vende cm/sn hızda, ml/dk. debide, hepatopedal yönde akım izlenmiştir.

Splenik vende cm/sn hızda, ml/dk. debide, hepatopedal yönde akım izlenmiştir.

Tüm hepatik ven lümenleri homojen olup, stenotik ya da obstrüktif patoloji izlenmemiştir. Akım spektrumları normaldir. Vena kava inferior lümeninde stenotik ya da obstrüktif patoloji saptanmamıştır.

Porta-hepatiste hepatik arterde rezistivite indeksi , akselerasyon m/s2, akselerasyon zamanı m/s2 olup, normaldir.

Belirgin patolojik kollateral akım izlenmemiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda portal ven Renkli Doppler incelemesi

ALT EKSTREMİTE DERİN VEN SİSTEMİ R. DOPPLER US

Yatar pozisyonda, derin ven trombozuna yönelik incelemede;

Her iki tarafta eksternal iliak; derin ve yüzeyel femoral; popliteal ve derin krural venlerin kranial segmentlerinde anlamlı yapısal ya da hemodinamik patoloji saptanmadı.

İncelenen segmentlerde akut fazda derin ven trombozu izlenmedi.

Erekt postürde, venöz yetmezliğe yönelik değerlendirmede;

a) İki tarafta valsalva ile anlamlı derin venöz akım reflüsü (derin ven yetmezliği bulgusu) gözlenmedi.

b) Her iki tarafta ana femoral venden v. safena magna’ya valsalva ile anlamlı reflü (femorosafenal yetmezlik bulgusu) izlenmedi. Her iki v.safena magna kranial segmentleri açık izlendi.

c) Erekt postürdeki incelemede yukarıdaki düzeylerde incelenen venlerde normal solunum ile spontan reflü gözlenmedi.

SONUÇ

Normal sınırlarda alt ekstremite derin ven sistemi bulguları. Derin ven trombozu ya da anlamlı yetmezlik bulgusu saptanmadı.

BİLATERAL ALT EKSTREMİTE ARTERİAL SİSTEM

RENKLİ DOPPLER İNCELEMESİ

Sağ ana femoral arterde maksimum sistolik hız cm/sn ölçülmüş, akım trifazik olarak izlenmiştir. Yüzeyel femoral arter, popliteal arter, anterior ve posterior tibial arter ile peroneal arterde damar duvarı düzenli olup, lümende normal arterial akım izlenmiştir. Arteria tibialis posteriorun distal ucunda, iç malleolun arkasında ve arteria dorsalis pediste maksimum sistolik hızı cm/sn ölçülen bifazik normal akım tespit edilmiştir.

Arterial sisteme ait patolojik bulgu izlenmemiştir.

Sol ana femoral arterde maksimum sistolik hız cm/sn ölçülmüş, akım trifazik olarak izlenmiştir. Yüzeyel femoral arter, popliteal arter, anterior ve posterior tibial arter ile peroneal arterde damar duvarı düzenli olup, lümende normal arterial akım izlenmiştir. Arteria tibialis posteriorun distal ucunda, iç malleolun arkasında ve arteria dorsalis pediste maksimum sistolik hızı cm/sn ölçülen bifazik normal akım tespit edilmiştir.

Arterial sisteme ait patolojik bulgu izlenmemiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda bilateral alt ekstremite arterial sistem Renkli Doppler

incelemesi.

ÜST EKSTREMİTE ARTERİAL SİSTEM RENKLİ DOPPLER İNCELEMESİ

Subklavian arter, aksiller arter, brakial arter ulnar ve radial arter düzeylerinde normal dopler akım formları izlenmiştir. Steno-oklüziv değişiklikler ayırt edilmemiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda üst ekstremite arterial sistem Renkli Doppler

incelemesi.

ÜST EKSTREMİTE VENÖZ SİSTEMİ R. DOPPLER US

Üst ekstremitede venöz sisteme yönelik incelemede;

Her iki tarafta subklavian ven, axiller, brakial, ulnar ve radail venlerde tromboz saptanmamış olup, morfolojileri doğaldır, lümen içerisinde normal venöz akım formu saptanmıştır.

Her iki tarafta sefalik ve baziler venler olağan morfolojide olup, lümen içi normal venöz akım mevcuttur.

Üst ekstremitede venöz sistemde akut DVT bulguları saptanmamıştır.

ÜST EKTREMİTE RENKLİ DOPPLER (HEMODİALİZ İÇİN VASKÜLER HARİTALAMA)

Radial arter ve unlar arter (bilek-ön kol düzeyinde 2 mm, 2mm ), brakial arter (bifurkasyon proksimalinden yapılan ölçümde 2 mm, üzeri), aksiler arter (…mm) patent olup normal dopler akım formları izlenmiştir. Tanımlanan arterlerde belirgin stenookluziv değişiklikler saptanmadı.

Sefalik ve bazilik venler (ön kol düzeyinde 2.5 mm, 2.5 mm, dirsek düzeyinde 2.5 mm, 2.5 mm ) olağan morfolojide olup, lümen içi normal venöz akım mevcuttur.

Sefalik (citten derinliği, bilek düzeyinde …mm, antekubital fossa düzeyinde ..mm ) ve bazilik venler antekubital fossanın distaline yeterli ( 2 cm den fazla) düzeyde uzanmaktadır.

Brakial ven ve aksiler ven çapları ….mm, ….mm ölçülmüştür.

Subklavian ve IJV olağan morfolojide olup, lümen içi normal venöz akım mevcuttur.

Üst ekstremitede venöz sistemde akut DVT bulguları saptanmamıştır.

AVF OLGUNLUĞUNUN RENKLİ DOPPLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ön kol AVF: Drenaj veninin çapı ön kolun distalinde ..mm, ortada …mm, proksimalde ..mm olarak ölçülmüştür.

AVF nin ön duvarının cilt yüzeyinden derinliği …..mm olarak ölçülmüştür.

Besleyici arter PSH’rı; anostomozda …cm/sn, anostomozun 2 cm proksimalinde ………cm/sn dir.

(Drenaj veni darsa: PSH;stenozda….cm/sn, 2 cm distalinde … cm/sn)

Brakial venler, Subklavian ve IJV olağan morfolojide ve lümen içi normal venöz akım mevcut olup akut DVT bulguları saptanmamıştır .

Distal radial arterde akım yönü normaldir.

DİALİZ GREFTLERİNİN RENKLİ DOPPLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Greft AVF de stenoz, enfeksiyon bulgusu, psoudo anevrizma saptanmamıştır.

Greft lümeni özellikle venöz anostomoz bölgesinde intimal hiperplazi mevcut olmayıp patenttir.

PSH’lar:

àArteryel anostomozun 2 cm proksimalinde besleyici arterde =… cm/sn, arteriyel anostomozda…. cm/sn

àvenöz anostomozun 2 cm kaudalinde (greft içinde)… cm/sn, venöz anostomoz düzeyinde … cm/sn, greftin ortasında … cm/sn olarak ölçülmüştür.

Subklavian ven ve IJV olağan morfolojide ve lümen içi normal venöz akım mevcut olup akut DVT bulguları saptanmamıştır. Brakial vende DVT izlenmedi.

El bileği düzeyinde distal radial arterde akım yönü normaldir.NOTLAR

PSV oranı: 2 ve yukaRI %50 ve üzeri darlık

" " :3 ve yukarı %75 “

Greftte arteriyel çalma (arteryel yetmezlik) El bileği düzeyinde distal radial arterde akım yönü ters +

Parsiyel çalmaà akım bifazikse+

Olgun AVF: 4 mm ve üzeri venöz çap, 500 ml/dk ve üzerindeki debi.