BT (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) RAPOR ÖRNEKLERİKONTRASTSIZ BEYİN BT İNCELEMESİ

Teknik: 5 ve 7 mm kalınlığında transvers düzlemde spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Beyin sapı, posterior fossa oluşumları normaldir.

Dördüncü ventrikül orta hatta, normal konfigürasyondadır.

Bilateral bazal ganglionlar, talamuslar, kapsüla interna, sentrum semiovale,

hemisferik kortikal sulkuslar normaldir.

Üçüncü ve lateral ventriküller normal olarak izlenmiştir.

İntrakranial kanama bulgusu izlenmedi. Orta hat şifti saptanmadı.

Tetkike dahil paranazal sinüs havalanmaları ve intraorbital oluşumlar normal olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda kontrastsız beyin BT incelemesi


KORONER ARTER BTA TETKİKİ VE ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

Teknik: IVKM verilmesini takiben EKG tetikleme yöntemi kullanılarak aksiyel planda 0.75 mm kalınlıkta kesitler elde olunmuştur. Bu kesitlerden MPR, MIP ve VRT üç boyutlu imajlar alınmıştır.

Bulgular:

Sağ koroner arter tüm trasesi boyunca patent olup konturları, kalibrasyonu normaldir. Aterosklerotik değişiklik veya darlığı düşündürecek görünüm saptanmadı.

Sol ana koroner arter patent olup kalibrasyonu normal olarak izlendi.

LAD arter tüm trasesi boyunca patent olarak değerlendirildi.

Aterosklerotik değişiklik veya darlığı düşündürecek görünüm saptanmadı.

Cx arter normal kalibrasyonda olup konturları normaldir. Aterosklerotik değişiklik veya darlığa ait olabilecek görünüm izlenmedi.

Aort çapı, pulmoner arter çapı, kalp boşlukları normaldir.


KONTRASTLI BEYİN BT İNCELEMESİ

Teknik: IVKM sonrası 5 ve 7 mm kalınlığında transvers düzlemde spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Beyin sapı, posterior fossa oluşumları normaldir.

Dördüncü ventrikül orta hatta, normal konfigürasyondadır.

Bilateral bazal ganglionlar, talamuslar, kapsüla interna, sentrum semiovale,

hemisferik kortikal sulkuslar normaldir.

Üçüncü ve lateral ventriküller normal olarak izlenmiştir.

İntrakranial kanama bulgusu izlenmedi. Orta hat şifti saptanmadı.

Tetkike dahil paranazal sinüs havalanmaları ve intraorbital oluşumlar normal olarak değerlendirilmiştir.

IVKM sonrası belirgin kontrast tutan kitlesel patoloji izlenmemiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda kontrastlı beyin BT incelemesi


LOMBER BT TETKİKİ

Teknik: İntervertebral disk aralıklarına paralel açı verilerek 3 mm kalınlığında aksiyel

planda spiral BT alınmıştır.

Bulgular:

Skenogramda lomber lordoz normal olarak izlenmektedir. Lomber vertebra yükseklikleri ve intervertebral disk mesafeleri normaldir.

L3-4, L4-5, L5-S1 intervertebral diskleri, spinal sinir kökler, nöral foramenler,

ligamentum flavumlar normaldir.

Paravertebral yumuşak dokular normal olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda lomber BT incelemesi


SERVİKAL BT TETKİKİ

Teknik: İntervertebral disk aralıklarına paralel açı verilerek 3 mm kalınlığında aksiyel

planda spiral BT alınmıştır.

Bulgular:

Skenogramda servikal lordoz normal olarak izlenmektedir. Servikal vertebra yükseklikleri ve intervertebral disk mesafeleri normaldir.

C1-2, C2-3, C3-4, C4-5, C5-C6, C7-T1 intervertebral diskleri, spinal sinir kökler, nöral foramenler,

ligamentum flavumlar normaldir.

Bilateral unkovertebral ve faset eklemler normal olarak değerlendirilmiştir.

Tüm düzeylerde kesit alanına giren vertebra korpusları ve posterior elemanlar normal görünümdedir.

Paravertebral yumuşak dokular normal olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: Normal sınırlarda servikal BT incelemesi


TORAKS BT İNCELEMESİ

Teknik: İVKM sonrası 7 mm kalınlığında transvers düzlemde toraksa yönelik

spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Trekea, her iki ana bronş, mediastenal anavasküler yapılar doğaldır. Pevrada belirgin patolojik görünüm saptanmamıştır.

Kalp kontur ve büyüklüğü normaldir.

Mediastende patolojik boyutlara ulaşan LAP izlenmedi.

Her iki akciğer parankim alanlarında aktif infiltrasyon ya da kitlesel lezyon saptanmadı.

Her iki sürrenal loj normal görünümdedir.

Sonuç: Normal sınırlarda toraks BT incelemesi


TÜM ABDOMEN BT İNCELEMESİ

Teknik: Oral ve İVKM sonrası 7 mm kalınlığında transvers düzlemde spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Karaciğer parankim dansitesi ve boyutu normal sınırlardadır. Karaciğer parankim

alanlarında dansite farkı oluşturan kitlesel lezyon saptanmadı.

Safra kesesi, intra ve ekstrahepatik safra yolları, koledokdapatolojik BT bulgusu saptanmadı.

Dalak konturu,büyüklüğü parankim dansitesi normaldir.

Pankreas parankim dansitesi normaldir.

Her iki böbreğin konturu, büyüklüğü, parankim dansitesi, toplayıcı sistemleri normaldir.

Paraaortik, parakaval, interaortokaval alanlarda patolojik özellikte büyüme gösteren lenf nodu saptanmadı.

Her iki sürrenal loj normaldir.

Mesane konturu ve duvar kalınlığı normaldir.

Uterus normaldir.

Sonuç: Normal sınırlarda tüm abdomen BT incelemesi


MAKSİLLOFASİAL BT İNCELEMESİ

Teknik: Aksiyal planda IVKM verilmeden 2 mm kesit kalınlığında spiral BT tetkiki elde olunmuştur.

Bulgular:

Tetkike dahil maksiller sinüs, ethmoid sinüs, sfenoid sinüs ve mastoid

hava hücrelerini havalanmaları normaldir.

Bilateral temporomandibular eklem ilişkisi, eklem mesafesi, eklemi oluşturan kemik yüzler normaldir.

Mandibula ve her iki zigoma bütünlüğü normal olup fraktür hatına ait olabilecek görünüm saptanmadı.

Sonuç: Normal sınırlarda maksillofasiyal BT incelemesi


BOYUN BT

Teknik : IVKM sonrası 5 mm kesit kalınlığında aksiyel planda boyuna yönelik

kesitler elde olundu.

Bulgular:

Nazofarinks, farinks, larinks ve proksimal trakea hava stununda belirgin asimetri saptanmadı. Nazofarinks, orofarinks mukozal yapıları normaldir.

Parafaringeal, paralaringeal yumuşak dokular normaldir.

Yumuşak ve sert damak yapıları, dil ve dil kökü kas yapıları, tonsiller elemanlar normaldir. Bu düzeyde belirgin bir kitlesel lezyon ayırt edilmedi.

Laringeal kartilajlar, hyoid kemik normal sınırlardadır.

Kesite dahil tiroid lobları normaldir.

Bilateral paratis ve submandibuler bezler normal boyut ve parankim dansitesindedir.

Boyun ana vasküler yapıları patent ve normal kalibrasyondadır.

Her iki ön ve arka servikal zincirde patolojik boyutta lenf nodu saptanmamıştır.

Tetkike dahil maksiler ve ethmoid sinuslerde patolojik dansite saptanmadı.

Sonuç: Normal sınırlarda boyun BT incelemesi


NAZOFARİNS BT

Teknik : IVKM sonrası 3 mm kesit kalınlığında aksiyel planda nazofarinkse yönelik

kesitler elde olundu.

Bulgular:

Nazofarinks, orofarinks hava sütunu, mukozal yapıları normaldir

Parafaringeal kas ve yağ planları normaldir.

Bilateral Rozenmüller fossalar, torus tubaruslar, retrofaringeal mesafeler normaldir.

Yumuşak ve sert damak yapıları, dil ve dil kökü kas yapıları, tonsiller elemanlar ve laringeal

oluşumlar normaldir. Bu düzeyde belirgin bir kitlesel lezyon ayırt edilmedi.

Bilateral parotis ve submandibular bezlerde yer tutan lezyon saptanmadı.

Bilateral anavasküler yapılar patent ve normal kalibrasyondadır.

Her iki ön ve arka servikal zincirde patolojik boyutta lenf nodu saptanmamıştır.

Tetkike dahil paranazal sinüs havalanmaları ve intraorbital oluşumlar normaldir.

Sonuç: Normal sınırlarda nazofarinks BT incelemesi


PARANAZAL SİNÜS BT İNCELEMESİ

Teknik: 5 mm kalınlığında koronal düzlemde paranazal sinüslere yönelik spiral BT

kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Sfenoid sinüs, frontal sinüs ve ethmoid hava hücreleri normaldir.

Maksiler sinüs aerasyonları doğaldır. Ostiometal kompleksler açıktır.

Orta ve alt konkalar normaldir.

Nazal septumda belirgin deviasyon saptanmadı.

Sonuç: Normal sınırlarda paranazal sinüs BT incelemesi


SAKROİLİAK EKLEM BT TETKİKİ

Teknik: Sakroiliak ekleme yönelik paralel açı verilerek 3 mm kalınlığında aksiyal

planda spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Bilateral sakrum ve iliak eklem yüzeyleri doğaldır. Bilateral eklem aralıklarında

anlamlı skleroz saptanmamıştır. Her iki eklem aralığı normal sınırlarda olup ankiloz izlenmemiştir.

Kesitler dahilinde yumuşak dokular doğaldır.

Sonuç: Normal sınırlarda sakroiliak eklem BT incelemesi


TAŞ PROTOKOLÜ BT İNCELEMESİ

Teknik: Üriner sisteme yönelik böbrek superiorundan başlayıp mesane inferioruna

kadar 3 mm kesit kalınlığında kontrastsız kesitler alındı.

Bulgular:

Her iki böbrek normal lokalizasyon ve boyuttadır. Bilateral böbrek toplayıcı

sistemlerinde dilatasyon ya da taş ile uyumlu bulgu saptanmadı.

Bilateral üreterlerde dilatasyon saptanmadı.

Mesane konturu ve duvar kalınlığı normaldir.

Kesite dahil diğer abdominal organlarda gross bir patoloji ayırt edilmedi.

Sonuç: Normal sınırlarda taş protokol BT incelemesi


LARİNKS BT İNCELEMESİ

Teknik: IVKM enjeksiyonu sonrası aksiyal planda 3 mm kesit kalınlığında larinkse

yönelik spiral BT tetkiki elde olunmuştur.

Bulgular:

Farinks, larinks, proksimal trakea hava sütunu, mukozal yapıları, parafaringeal, paralaringeal yumuşak dokular normaldir.

Larinkste asimetri-kitle saptanmamıştır.

Preepiglottik mesafe, paraglottik mesafeler, piriform sinüsler, aryepiglottik foldlar normaldir.

Vakal kodlarda asimetri mevcut değildir.

Laringeal kartilajlar, hyoid kemik normal sınırlardadır.

Bilateral parotis, submandibular bezler ve tiroid bezi normaldir.

Boyun ana vasküler yapıları patent ve normal kalibrasyondadır.

Her iki ön ve arka servikal zincirde patolojik boyutta lenf nodu saptanmamıştır.

Kesitlere dahil kemik yapılar, spinal kanal oluşumları normaldir.

Sonuç: Normal sınırlarda Larinks BT tetkiki


AKCİĞER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BT İNCELEMESİ

Teknik: 1,5 mm kalınlığında 10 mm aralıklarla transvers düzlemde spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Trakea ve her iki ana bronş doğaldır.

Akciğer alanlarında fibrotik, infiltratif, amfizematöz ya da bronşiektatik değişiklik saptanmadı.

Tetkik mediastene yönelik yapılmamış olmakla birlikte kalp kontur, büyüklüğü, mediastinal

anavasküler yapılar normaldir.

Sonuç: Normal sınırlarda YRBT BT incelemesi


TEMPORAL KEMİK BT İNCELEMESİ

Teknik: 1,5 mm kalınlığında aksiyel planda temporal kemiğe yönelik spiral BT

kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Bilateral dış kulak yolları normaldir.

Bilateral timpanik membranlar, mezotimpanium, aditus to mastoid antrum, epitimpanium, mastoid antrum havalanmaları normaldir.

Vestibül, kohlea, semisirküler kanallar, fasial sinir kanal konturları normaldir.

Bilateral orta kulak kemikçikleri normal olarak değerlendirilmektedir.

Bilateral mastoid hava hücrelerinin aerasyonu normal sınırlardadır.

Bilateral internal akustik kanalların konfigürasyon ve kalibrasyonları normal olarak izlenmiştir.

Her iki ponto serebellar köşe sisterninde yer kaplayan lezyon görümü saptanmamıştır.

Sonuç: Normal sınırlarda temporal kemik BT incelemesi


HİPOFİZ BT İNCELEMESİ

Teknik: IVKM sonrası 2 mm kalınlığında koronal planda spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Sella tursika kemik yapıları ve sfenoid sinüs normaldir.

Hipofiz bezinde lezyon görünümü saptanmamıştır. İnfindibulum orta hatta ve normal kalınlıktadır. Supra sellar sistem normal genişliktedir. Bilateral kavernöz sinüsler ve karotis arterlerin subraklinoid paraçaları normaldir.

Kesitlere dahil serebral parankim alanları normaldir.

Sonuç: Normal sınırlarda hipofiz BT incelemesi


TRİFAZİK BT İNCELEMESİ

Teknik: Lezyona yönelik prekontrast, arteriyel fazda ( 20. sn ) kesitler alındıktan sonra

portal venöz fazla ( 60. sn ) rutin tüm abdominal BT kesitleri elde olunmuştur.

Bulgular:

Karaciğer'e yönelik trifazik BT incelemesinde;

Karaciğer parankim dansitesi ve boyutu normal sınırlardadır. Karaciğer parankim

alanlarında dansite farkı oluşturan kitlesel lezyon saptanmadı.

Sonuç: Normal sınırlarda trifazik BT incelemesi


ORBİTA BT İNCELEMESİ

Teknik: IVKM transvers düzlemde 3 mm kesit kalınlığında orbiyaya yönelik spiral

BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Her iki bulbus okuli konturları düzenlidir. Bulbus içersinde farklı dansite yapı izlenmedi.

Bilateral optik lensler, optik sinirler, ekstraoküler kaslar, retrobulber yağ planları normaldir. Her iki lakrimal bez boyutları normaldir.

Orbital kemik yapılar doğaldır. Yer tutan lezyon saptanmamıştır.

Optik kanal doğal izlenmektedir.

Sonuç: Normal sınırlarda orbita BT incelemesi


SÜRRENAL BT İNCELEMESİ

Teknik: 3 mm kalınlığında transvers düzlemde sürrenal beze yönelik spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Bilateral sürrenal bez yerleşimleri, konfigürasyonları ve boyutları normaldir.

Parankimleri homoje olup, kitle lezyonu izlenmemiştir.


PULMONER TROMBOEMBOLİ PROTOKOL BT İNCELEMESİ

Teknik: İVKM sonrası pulmoner arter seviyeleri 3 mm, diğer toraks alanları 7 mm kalınlığında transvers düzlemde

spiral BT kesitleri alınmıştır.

Bulgular:

Trekea, her iki ana bronş, mediastenal anavasküler yapılar doğaldır.

Kalp kontur ve büyüklüğü normaldir.

Mediastende patolojik boyutlara ulaşan LAP izlenmedi.

Her iki akciğer parankim alanlarında aktif infiltrasyon ya da kitlesel lezyon saptanmadı.

Her iki sürrenal loj normal görünümdedir.


Ayak BT

Kesitler dahilindeki kemik yapılar normal morfoloji ve dasitede izlenmektedir.

Ayak Bileği BT

Her iki ayak bileğinde tibiotalar eklem ilişkisi normaldir. Talus morfoloji ve dansitesi normal olarak değerlendirilmiştir. Kesitler dahilinde yumuşak dokular normaldir.

Kesitler dahilindeki kemik yapılar normal morfoloji ve dansitede izlenmektedir.

Omuz BT

Glenoid fossa humerus başı ilişkisi normal sınırlardadır.

Kesitler dahilindeki kemik yapılarda patolojik dansite değişikliği saptanmamıştır.

TME BT

Sağ tarafta ağız kapalı durumda caput mandibula fossa mandibularis ilişkisi tabidir.

Ağız açık pozisyonda kaput mandibula eminentia temporalisin altına gelmektedir

Sol tarafta ağız kapalı durumda caput mandibula fossa mandibularis ilişkisi tabidir.

Ağız açık pozisyonda kaput mandibula eminentia temporalisin altına gelmektedir.


Diz BT

Patella femoral eklem yüzeyleri ve tibiofemoral eklem yüzleri düzgün olup Eklem içinde ve suprapateller bursada patolojik sıvı mevcut değildir. Kesitler dahilindeki kemik yapılar normal morfoloji dansitede izlenmektedir.

Kalça BT

Her iki tarafta asetabulum femur başı ilişkisi normal sınırlarda olup kemik yapıların dansitesi tabiidir. İntraartiküler patolojik sıvı kolleksiyonu saptanmamıştır.

Kalça eklemi çevresi yumuşak dokular simetrik ve normal sınırlardadır. Kesitler dahilindeki sakroiliak eklemler de normal görünümdedir.