BEYNİN AKSİYEL TOMOGRAFİK ANATOMİSİ (CT OF BRAIN ANATOMI)-IParietal lob:

Çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirmede önemli rol oynar. Ayrıca nesnelerin kullanılması ve bazı mekansal görüş işlemelerinde parietal lobun kimi bölümleri rol alır.


Beynin primer motor fonksiyon alanı presantral girusta lokalizedir ve Brodman’ın 4. alanı olarak adlandırılır.

Primer duyusal fonksiyon alanı ise postsantral girusta Brodman’ın 3, 1, 2. alanlarına lokalizedir.

Bu iki farklı fonksiyonel alan santral sulkus ile birbirlerinden ayrılmaktadır.
Frontal lob:

Beynin ön tarafında yerleşimli bilinçli düşünmeden sorumlu olan beyin bölgesidir.
Frontal korteksin arka kısmı olan motor korteks ve premotor korteks, motor kontrolden sorumludur.
Prefrontal korteks olarak adlandırılan daha ön kısımlar ise davranışın kontrolünde önemli rol oynamaktadır.
Korpus kallozum :

Beyin hemisferleri arasındaki ana iletim
yoludur.
Her iki hemisferdeki homolog alanlar arasındaki duyusal,
motor ve bilişsel bilginin iletilmesinde bütünleştirici bir rol
oynar.
Dört bölüme ayrılır; rostrum, genu, gövde (body) ve
splenyum.
Bazal ganglionlar
:

1. Kaudat nükleus
2. Putamen
3. Globus pallidus medial,lateral

Korpus striatum:
1. Kaudat nükleus
2. Putamen

Lentiform nükleus:
1. Globus pallidus medial,lateral
2. Putamen

Bazal ganglionun ana bileşenleri striatum, pallidum, substansiya nigra ve subtalamik nükleustur.
Bunların en büyüğü olan striatum beynin pekçok bölgesinden ileti alır ama sadece bazal ganglionun elemanlarına ileti gönderir. Pallidumun girdileri striatumdan gelirken buradan çıkan iletiler aralarında korteksin motor alanlarıyla ilişkili olan talamus kısımlarının da olduğu bazı motor bölgelere gider.
Substansiya nigra iki kısımdan oluşur (pars kompakta, pars retiküloza) .Birisi pallidum gibi çalışırken diğeri striatuma giden dopaminin oluşumunu sağlar.
Gyrus rectus: frontal lob
Temp. l: temporal lob
Tentorium

mca:middle cerebral artey

Mesencephalon:

orta beyin,mezensefalon aşağıdaki bölümlerden oluşur.
1. Tektum (Korpora kuadrigemina ):serebral akuaduktusun arka tarafında yer alan dört adet solid yapıdır. Üsttekilere süperior kollikulus, alttakilere ise inferior kollikulus adı verilir. Bu loblar, optik sinirin bazı liflerinin burada çaprazlama yapmasına yardımcı olur. Bu arada bazı lifler de çaprazlama yapmadan geçer. Üst kollikuluslar sıçrayıcı göz hareketleriyle ilgiliyken alttakiler ses duyusunun iletilmesinde bir sinaps noktası olarak görev yapar.
2. Tegmentum,
3. Ventriküler kanal (aquaduktus serebri),
4. Serebral pedünküller : Serebral akuaduktusun ön tarafında çiftler halinde bulunurlar. Tegmentumu ve kristada yer alır. Bu yapılar, spinotalamik sinir liflerinin geçişini sağlamaktadır. Serebral pedünküllerin orta kısmında bir çeşit bazal çekirdek olan substansiya nigra yer alır. Burası, beynin melanin pigmenti taşıyan tek bölgesidir.
BEYNİN AKSİYEL TOMOGRAFİK ANATOMİSİ (CT OF BRAIN ANATOMI)-II-Hzırlık aşamasında

KAYNAKLAR:
1. Imaging of the Head and Neck. Second edition, revised and enlarged.Thieme yayınları 2005.
Galdino E. Valvassori.
2. Kliniğe yönelik anatomi. Nobel tıp kitap evleri 2007. Keith L. Moore, Arthur F. Dalley. çeviri editörü Prof. Dr. Kayıhan Şahinoğlu.
3. CT Teaching Manual. Third edition. Thieme yayınları 2007. Matthias Hofer.
4. Imaging Atlas of Human Anatomy. Third edition 2003. Mosby. Jamie Weir, Peter H. Abrahams
5. Kesitsel Anatomi Cep Atlası.Cilt 1: Baş ve Boyun. Nobel tıp kitap evleri 2007. T. B. Moeller, E. Reif. Çeviri editörü: Prof. Dr. Civan Işlak.
6.Korpus kallozumda yaşla ilişkili metabolik değişiklikler: MR spektroskopi ile değerlendirme. Zülkif Bozgeyik. ve ark. Diagn Interv Radiol 2008; 14:173-176